การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์สักทอง (๒)

ภายในพิพิธภัณฑ์สักทอง(ชั้นสอง)

 

01010

 

01717

 

capture-20141213-104745_Fotor

053

เมื่อขึ้นมาที่ชั้นสอง จะพบจุดสักการะพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ประดิษฐานอยู่บริเวณโถงกลางของชั้นสอง เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น เนื้อสำริด สูง ๒๙ นิ้ว มีพระโอษฐ์เป็นทองคำ ซึ่งเดิมทีประดิษฐานอยู่ที่บ้านศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ต่อมาภายหลังเมื่อได้สร้างพิพิธภัณฑ์สักทองแห่งนี้แล้ว จึงได้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้มาประดิษฐานไว้เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้มีโอกาสสักการะบูชา

page

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร พระราชทานพระพุทธรูปให้แก่พิพิธภัณฑ์สักทอง จำนวนทั้งสิ้น ๖ องค์ ได้แก่  พระพุทธรูปปางห้ามสมุทรจำนวน ๓ องค์ และพระพุทธรูปปางอื่น ๆ อีกจำนวน ๓ องค์ ซึ่งหนึ่งในนั้นมีพระพุทธรูปพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต บรมครูทางด้านยารักษาโรครวมอยู่ด้วย

 

054

 

พระกริ่งวัดเทวราช (พระกริ่งช่อ) 

จัดสร้างในโอกาสที่ พระเทพคุณาภรณ์ เจริญอายุครบ ๕๐ ปี (๕ เมษายน ๒๕๐๖ – ๕ เมษายน ๒๕๕๖) ณ พระอุโบสถ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

 

capture-20141213-104745_Fotor

063

นิติธรรม ยุติธรรม สันติธรรม                               

ข้าพเจ้ามีความเชื่อในหลัก “นิติธรรม” (THE RULE OF LAW) โดยถือว่า “กฎหมาย” เป็นกฎเกณฑ์ที่สำคัญของบ้านเมือง ดังนั้น ประเทศจะต้องมีกฎหมายที่เป็น “ธรรม” และผู้ใช้กฎหมายต้องใช้ด้วยความ “ยุติธรรม” ด้วยความเสมอภาค ปราศจาก “อคติ” สังคมและประเทศชาติจึงจะมี “สันติสุข” (สันติธรรม)

ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน

๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๓

capture-20141213-104745_Fotor

01515

ห้องด้านซ้าย (ชั้นสอง) มีหุ่นขี้ผึ้ง (ไฟเบอร์กลาส) สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ขนาดเท่าองค์จริง จำนวน ๑๙ พระองค์

01616

ห้องด้านขวา (ชั้นสอง) ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นอัฐิธาตุส่วนพระอุระขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และมีหุ่นขี้ผึ้ง (ไฟเบอร์กลาส) พระอริยสงฆ์ จำนวน ๑๙ รูป

capture-20141213-104745_Fotor

Click-Here-PNG-HD1396519235-o

adminการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์สักทอง (๒)