การจัดแสดงภายใน ชั้นสอง

3019

โซนด้านขวา

ขวา002

จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง (ไฟเบอร์กลาส) สมเด็จพระสังฆราช กรุงรัตนโกสินทร์ จำนวน ๑๙ พระองค์ และจุดสักการะพระพุทธรูป

ขวา001

จุดสักการะพระพุทธรูป ประกอบด้วย พระพุทธสิริกิตติพิพัฒน์ (จำลอง), พระพุทธมงคล (หลวงพ่อโต) (จำลอง), พระราชสังวราภิมณฑ์ (โต๊ะ อินทสุวณโณ), พระประจำวันเกิดและเทวรูปพระสยามเทวาธิราช (จำลอง) ประดิษฐานบนโต๊ะหมู่ลายดอกพุดตาน

ขวา003

ขวา004

หุ่นขี้ผึ้ง (ไฟเบอร์กลาส) สมเด็จพระสังฆราช จำนวน ๑๙ พระองค์

capture-20141213-104745_Fotor

โซนด้านซ้าย

ซ้าย002

จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้ง (ไฟเบอร์กลาส) พระอริยสงฆ์ไทย  จำนวน ๑๙ รูป และจุดสักการะพระธาตุ

ซ้าย001

จุดสักการะพระธาตุ – เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้เกิดปรากฎการณ์พิเศษคือพระธาตุเสด็จมาเองจำนวน ๑๕๙ ชิ้นบริเวณพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ พิพิธภัณฑ์สักทอง วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เมื่อศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ได้ดำเนินการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์มงคลนาวินจนแล้วเสร็จ จึงได้ทำพิธีอัญเชิญพระธาตุจำนวน ๑๐๑ ชิ้นมาประดิษฐาน ณ พิพิธภัณฑ์มงคลนาวิน เพื่อให้ผู้เข้าชมได้สักการะ

302

303

ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ – ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน ประกอบพิธีอัญเชิญพระธาตุ จำนวน ๑๐๑ ชิ้น ประดิษฐาน ณ พิพิธภัณฑ์มงคลนาวิน

ซ้าย003

ซ้าย004

หุ่นขี้ผึ้ง (ไฟเบอร์กลาส) พระอริยสงฆ์ไทย จำนวน ๑๙ รูป

capture-20141213-104745_Fotor

IMG_20150908_0001_NEW

สมุดลงนามและแสดงความคิดเห็น ชั้นล่างตรงโต๊ะประชาสัมพันธ์

capture-20141213-104745_Fotor

 

adminการจัดแสดงภายใน ชั้นสอง