ความเป็นมาของโครงการก่อสร้างตึก สก.

⇐ back 

IMG11

ความเป็นมาของโครงการก่อสร้างตึก สก.

          ด้วยในปีพุทธศักราช ๒๕๓๕ เป็นศุภมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม กอปรทั้งเมื่อครั้งมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๐ วัดบวรนิเวศวิหาร และ สภากาชาดไทย ได้ร่วมกันจัดสร้าง “ตึก ภปร.” เป็นอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ของโรงพยาบาลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สาธารณชน เสร็จเรียบร้อยไปแล้วอาคารหนึ่ง ด้วยเหตุทั้งสองประการนี้ คณะข้าราชบริพารร่วมกับสภากาชาดไทย จึงดำริที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อีกอาคารหนึ่งในพื้นที่ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความจงรักภักดีที่ประชาชนชาวไทยมีอยู่อย่างมั่นคงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ จึงได้นำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์อุปนายิกาสภากาชาดไทย ทรงเห็นชอบด้วยที่จะก่อสร้างอาคารผู้ป่วยทางกุมารเวชศาสตร์ แทนอาคารรักษากุมารเวชกรรมเดิม คือ “ตึกหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์” ซึ่งมีสภาพทรุดโทรมลงมาก อีกทั้งจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ทำให้สถานที่ยิ่งคับแคบลง เด็กผู้ป่วยอยู่กันโดยไม่ถูกต้องตามสุขลักษณะ กับทั้งเพื่อใช้เป็นศูนย์ผู้ป่วยโรคหัวใจของโรงพยาบาลด้วย

          อาคารหลังที่สร้างใหม่นี้ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้อันเชิญพระนามาภิไธยย่อ “สก.”เป็นมงคลนาม การก่อสร้างครั้งนี้ตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินการด้วยเงินบริจาคตลอดทั้งจำนวน โดยไม่รบกวนงบประมาณแผ่นดินหรืองบประมาณขอสภากาชาดไทยเลย เดชะพระบารมีปกเกล้าฯ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการมา จนกระทั่งบัดนี้ ศรัทธาจากมหาชนผู้เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีหลั่งไหลมาไม่ขาดสาย เป็นผลให้การดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความราบรื่นทุกประการ

          บัดนี้ ตึก สก. สร้างเสร็จสมบูรณ์ภายในพื้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย “ตึก ภปร.”และ “ตึก สก.”ได้ประดิษฐานอยู่คู่กันเป็นนิมิตหมายแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันมากล้นพ้นประมาณ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

capture-20141213-104745_Fotor

IMG1

 HM Queen Sirikiti Building

Chulalongkorn Memorial Hospital under the Royal Patronage, the Thai Red Cross Society

Background of the Construction Project of HM Queens Sirikiti Building

 

          The year 1992 was the auspicious occasion as it is the year of HM Queen Sirikiti’s 60th Birthday, HM the Queen who kindly acts as Chairwoman of the Thai Red Cross Society. As to express our gratitude to HM the Queen’s kindness and because at the time when HM the King’s 60th Birthday in 1987, Bovornnives Viharn Temple and the Thai Red Cross Society jointly had HM King Bhumibol Building constructed to serve as a new out-patient building of the Hospital to provide facilities to the public. For the said two reasons, the relevant public servants in collaboration with the Thai Red Cross Society have reached the idea to build HM Queen Sirikiti Building in King Chulalongkorn Memorial Hospital, the Thai Red Cross Society as a public token of their firm loyalty in Their Majesties the King and the Queen. They, theefore, inform HRH Princess Sirindhorn, the Vice Chairwoman of the Thai Red Cross Society, who agrees to have a new building for pediatric patients in replacement of the old building,i.e.Louis T.Leonowens Building that if rater worn and the number of patients has much increased making the Building narrow for services; where the child patients unhealthiy stay together. In addition, HM Queen Sirikiti Building is aimed to simultaneously serve as the cardiology center of the Hospital.

          This newly constructed Building is kindly granted the royal permission to use HM the Queen’s intial as its name. All funds for construction come from donations without any national budgets allocated by the Thai Red Cross Society. Because of HM the Queen’s vitue, many people join to donate to make the construction accomplished satisfactorily.

          Presently, HM Queen Sirikiti Building has been completely constructed in King Chulalongkorn Memorial Hospital, the Thai Red Cross Society. HM King Bhumibol Building and HM Queen Sirikiti Building are situated nearby to commemorate Their Majesties’ kindness provided to Thai people.

 

capture-20141213-104745_Fotor

Hackความเป็นมาของโครงการก่อสร้างตึก สก.