สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ๒๕๒๐

พ.ศ. ๒๕๑๙-พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินแและรองประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน คนที่ ๑

Mr.Thomas F.Colon ที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองประจำสถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

เข้าเยี่ยมคารวะ รองประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน

ณ ห้องรับรองตึกรัฐสภา เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๒๐

capture-20141213-104745_Fotor

Mr.George Donnez สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศสและคณะ

เข้าเยี่ยมคารวะ รองประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน

ณ ห้องรับรองตึกรัฐสภา เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๐

capture-20141213-104745_Fotor

เพิ่มเติม5_0001

Mr.Moohamad Raivai S.H. สมาชิกรัฐสภาสาธารณรัฐอินโดนีเซียและคณะ

เข้าเยี่ยมคารวะ รองประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน

ณ ห้องรับรองตึกรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๒๐

capture-20141213-104745_Fotor

Dr.Herbert Schambeck รองประธานสภาสูงออสเตรียและคณะ

เข้าเยี่ยมคารวะ รองประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน

ณ ห้องรับรองตึกรัฐสภา เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๒๐

capture-20141213-104745_Fotor

Lieutenant Gneral Dr. T.B.Simatupang สมาชิกสภาที่ปรึกษาสูงสุดแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียและคณะ

เข้าเยี่ยมคารวะ รองประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน

ณ ห้องรับรองตึกรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๐

capture-20141213-104745_Fotor

adminสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ๒๕๒๐