การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์สักทอง (๔)

ห้องด้านซ้าย

02626

หุ่นขี้ผึ้ง (ไฟเบอร์กลาส) สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จำนวน ๑๙ พระองค์ เริ่มตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่ ๑-รัชกาลที่ ๙

085

จุดสักการะ พร้อมป้ายพระคาถาสวดบูชาสมเด็จพระสังฆราช

088

พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

01313

พระบรมฉายาลักษณ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

03333

บันไดทางลง เพื่อไปยังจุดสักการะพระคลังมหาสมบัติ (จำลอง)

capture-20141213-104745_Fotor

ชั้นล่าง

03535

เมื่อลงมาถึงชั้นล่างบริเวณด้านซ้ายของห้องจะเป็นจุดสักการะพระคลังมหาสมบัติ (จำลอง) ประกอบพิธีพุทธาเทวาภิเษก โดยพระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมมยโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

ประวัติ  พระคลังมหาสมบัติ

036

ในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงษ์  ซึ่งทรงกำกับดูแลกรมพระคลังมหาสมบัติ ได้ทรงกราบบังคมทูล  ขอพระราชทานบรมราชานุญาต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  สร้างเทวรูป “พระคลัง” ขึ้น  เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครอง ปกปักษ์รักษาพระราชทรัพย์ของแผ่นดินและเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวแก่ข้าละอองธุลีพระบาท  ที่รับราชการในพระคลังมหาสมบัติ ให้มีขวัญกำลังใจ  ให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต  โดยได้ขอพระบรมราชานุญาต ทำรูปปั้นพระคลัง  โดยมีลักษณะบางส่วนคล้าย “พระสยามเทวาธิราช” ที่ได้มีการสร้างขึ้นก่อนหน้า  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

รูปปั้น “พระคลัง” หรือ “พระคลัง ในพระคลังมหาสมบัติ” นี้ มีลักษณะเป็นรูปปั้นเทวดาหล่อยืน ทรงเครื่องกษัตริยาธิราช  สวมมงกุฎยอดชัย  พระหัตถ์ขวาทรงพระขรรค์  พระหัตถ์ซ้ายทรงดอกบัว

102

ประวัติเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

103

ภายในห้องสักการะพระคลังมหาสมบัติ ยังประกอบไปด้วยมุมอ่านหนังสือ ซึ่งมีหนังสือและรูปภาพอันเกี่ยวกับผลงานต่าง ๆ ของศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน

108

109

สมุดลงนามและแสดงความคิดเห็น

capture-20141213-104745_Fotor

049

ลิฟต์โดยสาร สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการ

ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ และท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับการจัดทำลิฟท์โดยสารสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการขึ้น เพราะบางกรณีเมื่อบุคคลดังกล่าวมาเข้าชมพิพิธภัณฑ์สักทอง การที่จะเดินขึ้นบันไดจะเป็นการยากลำบากมาก จึงได้มีโครงการในการจัดสร้างลิฟท์ โดยได้จัดสร้างที่วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร จำนวน ๒ จุด คือ บริเวณด้านหลังศาลาอาคารอเนกประสงค์ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร และ ด้านหลังพิพิธภัณฑ์สักทอง อีกทั้ง ได้จัดสร้างลิฟท์แบบเดียวกันนี้ที่พิพิธภัณฑ์มงคลนาวิน วัดถ้ำสิงโตทอง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  อันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าชม ซึ่งลิฟท์ที่ได้จัดทำขึ้นนี้สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ถึง ๓๐๐ กิโลกรัม

capture-20141213-104745_Fotor

Click-Here-PNG-HD1396519235-o

 

adminการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์สักทอง (๔)