การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์สักทอง (๓)

ห้องด้านขวา

 

01717

พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร และคณะ ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา มาประดิษฐานที่พิพิธภัณฑ์สักทอง เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

 

02020

หุ่นขี้ผึ้ง (ไฟเบอร์กลาส) พระอริยสงฆ์ไทย จำนวน ๑๙ รูป จัดเรียงตามสมณศักดิ์ อายุ และพรรษาที่อุปสมบท

capture-20141213-104745_Fotor

064

พระบรมสารีริกธาตุ

ปรากฏการณ์พิเศษ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เจ้าหน้าที่คนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ได้กราบสักการพระบรมสารีริกธาตุ และได้สังเกตเห็นวัสดุลักษณะเป็นรังทำด้วยดินที่แมลงบางชนิดทำทิ้งไว้ จึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่อาวุโสมาดูเพื่อจะได้จัดทำความสะอาด

ปรากฎว่าวัสดุที่พบไม่ใช่รังมดหรือแมลง แต่เป็นวัตถุที่เป็นก้อนเล็ก ๆ คล้ายก้อนกระจกขนาดต่าง ๆ กัน มีสีแดงคล้ำคล้ายสีทับทิม ลักษณะมีแสงคล้ายผลึกแก้ว จึงช่วยกันนำมานับหลายครั้ง มีจำนวน ๑๕๙ ชิ้น

page1

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ได้มาพิสูจน์วัสดุดังกล่าว และได้ตรวจนับแล้ว มีจำนวน ๑๕๙ ชิ้น ตรงกัน

 

071

 

ปรากฎการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเป็นการกระทำของผู้หนึ่งผู้ใด เพราะพิพิธภัณฑ์มีระบบการตรวจตราการเข้าออกอย่างเข้มงวด และไม่น่าจะมีใครคิดทำเอาวัสดุดังกล่าวมาเทกองวางไว้ข้างฐานองค์พระธาตุ

จึงสันนิษฐานได้ว่า คงเป็น “พระบรมสารีริกธาตุ” ซึ่งตามตำรา “พระบรมสารีริกธาตุ” นั้น สามารถเพิ่มหรือลดจำนวนได้เอง โดยสามารถเสด็จไปไหนมาไหนเองก็ได้ แม้ว่าจะเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิทดีสักเท่าไหร่ก็ตาม โดยเชื่อกันว่า หากไม่ดูแลรักษาเอาใจใส่ประดิษฐานไว้ในที่ไม่สมควร หรือขาดการถวายความเคารพแล้ว พระบรมสารีริกธาตุ อาจเสด็จจากสถานที่นั้น ๆ ก็เป็นได้ โดยทางตรงกันข้าม หากได้รับการปฏิบัติบูชาดี ผู้สักการบูชา มีกาย วาจา ใจ สะอาดบริสุทธิ์ อยู่ในศีลธรรม พระบรมสารีริกธาตุก็อาจเพิ่มจำนวนได้เช่นกัน

capture-20141213-104745_Fotor

073

อนุโลม:

– จัดที่บูชาสะอาดเหมาะสม

– ตั้งพานมะลิบูชา

– นำน้ำสะอาดตั้งไว้ที่ด้านหน้าแท่นบูชา

– ชำระล้างร่างกายให้สะอาด

– ทำจิตใจให้ปลอดโปร่ง มีสมาธิ

– สมาทานศีล

– ระลึกถึงพระพุทธคุณ

ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ

“อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะนาเมอิ อิเมนา พุทตังโสอิ อิโสตัง พุทธะ ปิติอิ”

(พระบรมสารีริกธาตุอาจเสด็จมาด้วยกันหลายวิธี เช่น เสด็จมาเอง, มีผู้มอบให้, แบ่งองค์ ฯลฯ)

เนื่องจากพระบรมสารีริกธาตุเดิม พระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เป็นผู้อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา และนำมาประดิษฐานไว้ ณ พิพิธภัณฑ์สักทอง

การเสด็จมาของพระบรมสารีริกธาตุ ๑๕๙ องค์นี้ จึงเป็นผลมาจากบุญบารมีโดยแท้

จึงขอให้ท่านผู้มาสักการะได้รับผลบุญบารมีนี้ ประสพแต่ความสุข ความสงบ และความเจริญตลอดไป

capture-20141213-104745_Fotor

074

โต๊ะหมู่บูชาลายดอกพุฒตาล (โต๊ะหมู่ ๙) ศิลปะสมัยรัชกาลที่ ๓ ของจังหวัดลำพูน

page3

 

พระพุทธสิริกิตติพิพัฒน์ (จำลอง)

จากพระประธานวัดถ้ำสิงโตทอง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

“พระพุทธสิริกิตติพิพัฒน์” มีความหมายว่า “พระพุทธเจ้าซึ่งทรงไว้ด้วย สิริ และ เกียรติ” ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานเททอง

capture-20141213-104745_Fotor

078

 

พระพุฒมงคล (หลวงพ่อโต)

ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ – ท่านผู้หญิง มณฑินี มงคลนาวิน

สร้างถวายประดิษฐานไว้ที่ วัดพระแท่นดงรัง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

(พระสังกัจจายน์ ขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง ๘ เมตร สูง ๑๒ เมตร)

capture-20141213-104745_Fotor

079

 

พระพุทธราชมณเฑียร (ทรงเครื่อง)

ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ – ท่านผู้หญิง มณฑินี มงคลนาวิน

สร้างเป็นพระพุทธปฏิมาประธาน ถวายในการบูรณะพระอาราม

และสร้างอาคารพระสงฆ์และสามเณร วัดราชมณเฑียร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

capture-20141213-104745_Fotor

083

บรมครูแพทย์ ชีวกโกมาร์ภัจจ์

 ประวัติ

หมอชีวกโกมารภัจจ์ เป็นบุตรของนางสาลวดี นครโสเภณีประจำเมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ในสมัยนั้นตำแหน่งนี้มีเกียรติยศต่างจากในสมัยนี้ นางสาลวดีตั้งครรภ์โดยบังเอิญ เมื่อคลอดบุตรชายออกมา จึงสั่งให้สาวใช้นำไปทิ้ง แต่อภัยราชกุมาร พระราชโอรสของพระเจ้าอชาตศัตรูไปพบเข้า จึงนำมมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม

ชื่อ ชีวก ตั้งขึ้นตามคำกราบทูลตอบคำถามของพระองค์ที่ตรัสถามว่า เด็กยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า มหาดเล็กกราบทูลว่า ยังมีชีวิตอยู่ (ชีวโก) ส่วนคำว่า โกมารภัจจ์ แปลว่า กุมารที่ได้รับการเลี้ยงดู หรือ กุมารในราชสำนัก หมายถึง บุตรบุญธรรม นั่นเอง ฉะนั้น ชีวกโกมารภัจจ์ จึงหมายถึง บุตรบุญธรรมที่ยังมีชีวิตอยู่ นั่นเอง

เมื่อเติบโตขึ้น ชีวก ถูกพวกเด็ก ๆ ในวังล้อเลียนว่า เจ้าลูกไม่มีพ่อ ด้วยความมานะ จึงหนีพระบิดาไปเรียนศิลปวิทยาที่เมืองตักสิลา เพื่อเอาชนะคำดูหมิ่น วิชาที่เลือกเรียนคือวิชาแพทย์ แต่เนื่องจากไม่มีค่าเล่าเรียน จึงอาสารับใช้พระอาจารย์ เมื่อเรียนอยู่ถึง ๗ ปี จึงลาอาจารย์กลับบ้านระหว่างทางอาจารย์ให้ไปหาต้นไม้ที่ทำยาไม่ได้ ให้เก็บตัวอย่างมาให้ดู ปรากฏว่า กลับมามือเปล่า เพราะต้นไม้ทุกต้นใช้ทำยาได้ อาจารย์บอกว่า เขาได้เรียนจบแล้ว จึงอนุญาตให้กลับได้

หลังจากกลับเมืองมาแล้ว ได้รักษาพระเจ้าพิมพิสารให้หายขาดจากภคันทลาพาธ (โรคริดสีดวงทวาร) และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหมอหลวง และได้รับพระราชทานสวนมะม่วง แต่ต่อมา หมอชีวกก็ได้ถวายสวนนี้ให้พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลาย และได้ถวายตัวเป็นแพทย์ประจำพระองค์อีกด้วย ด้วยความที่เป็นคนบำเพ็ญแต่สิ่งที่ดีงาม ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย ไม่เลือกฐานะ จึงได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตทัคคะ ในด้าน เป็นที่รักของปวงชน

ในวงการแพทย์แผนโบราณในปัจจุบันนี้ ถือว่าหมอชีวกโกมารภัจจ์ เป็น บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ เป็นที่เคารพของประชาชนทั่วไป

capture-20141213-104745_Fotor

084

ตาลปัตร

ผลงานการออกแบบของศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน และท่านผู้หญิง มณฑินี มงคลนาวิน เนื่องในโอกาสงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดของทั้งสองท่าน

page4

ตาลปัตรที่ระลึกในการฉลองวันพระราชทานนามสกุล “มงคลนาวิน” ครบหนึ่งร้อยปี ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, บุณยประสพ ครบหนึ่งร้อยปี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

capture-20141213-104745_Fotor

Click-Here-PNG-HD1396519235-o

adminการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์สักทอง (๓)