ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์

 

ของเล่นเพื่อการพัฒนาเด็ก

 

GTC3

 

ศูนย์ผลิตของเล่นเพื่อการพัฒนาเด็กพีระยา นาวิน ก่อตั้งขึ้นตามนโยบาย ของศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคงนาวิน ประธานกรรมการบริหารพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ซึ่งท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของการเล่น และของเล่น จึงมีแนวทางให้ก่อตั้งศูนย์ฯ ขึ้น โดยมุ่งสร้างสรรค์  และผลิตของเล่นที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยสูง สามารถเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่างๆ ให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ที่มูลนิธิรับเลี้ยงดูอยู่ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาบุคลากรตามความสามารถที่มีอยู่ และให้โอกาสตลอดจนการเรียนรู้ เพื่อการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2543  ศาสตราจารย์ ดร.อุฤษ มงคลนาวิน ได้ให้คำจำกัดความแนวทางในการดำเนินงานไว้ว่า “เด็กและครูเชิดชูของเล่นไทย ร่วมใจทำเอง” ปัจจุบันนอกจากศูนย์ฯ จะผลิตของเล่นมอบให้กับพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ซึ่งมีเด็กอยู่ 10 ศูนย์ได้เล่นของเล่นที่ผลิตแล้ว ศูนย์ยังได้รับดำเนินการผลิตให้กับหน่วยงาน หรือบุคคลทั่วไป เพื่อนำรายได้บริจาคให้กับพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ เป็นกองทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาเด็ก และเยาวชนยากจน

Toys Production Center

Pierra Navin Toys Production Center is established under the policy of Prof.Dr.Ukrit Mongkolnavin,the President of the Executive Committee of Pierra Maternity And Child Welfare Foundation through his recognition of the essentiality of  children’s play and toys . The Toy Production Center is focused on creation and Production  of standard toys with high safety Facilitating development of children in all arenas to suit little chidren admuitted to Pierra Navin Nursery Center . This is simultaneously to develop its personel in accordance with their capability in order to provide chance to these persons to learn to develop themselves,aiming the Nursery Center to achieve its autonomy as much as possible ‘Tierra Navin Toys Production Center is established on October 1 ,2000. Prof.Dr.Ukrit Mongkolnavin has identified the implementation of this project in the following wordings “Children and teachers jointly prefer Thai toys jointly made by teachers”.Presently,apart from the Toys production Center’s producing toys for little children in the care of Pierra Maternity And Child Welfare Foundation which has 10 nursery centers,the Center also produces toys to agencies or people so as to get income to contribute to the Fund of Pierra Maternity And Child Welfare Foundation for educational support of poor children and youths.

 

capture-20141213-104745_Fotor

สื่อการเรียน การสอน

 

IMG44_0002.2

จากสภาวะเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีผลกระทบต่อจิตใจของเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก กล่าวคือการพัฒนาคนให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องอาศัยสื่อประกอบในการจัดการเรียนการสอน ทางพีระยานาวินของเราจึงได้พยายาม นำวัสดุสิ่งของที่เหลือใช้  มาทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดโดยยึดหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง”

การจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนพีระยา นาวิน ได้จัดการเรียนการสอนแบบเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ให้มีความพร้อมในทุกด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ จิ ตใจ สังคม และสติปัญญา ตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัย จึงจำเป็นอย่างที่จะต้องอาศัยสื่อประกอบในการจัดการเรียนการสอน เพื่อที่เด็กจะได้มีพัฒนาการอย่างเต็มที่ และเป็นไปตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง การจัดสื่อและอุปกรณ์ ควรคำนึงถึงความเหมาะสมของสื่อนั้นๆ เด็กทุกกลุ่มอายุต้องการสื่อและอุปกรณ์ที่เร้าใจและสามารถลงมือด้วยตนเอง เป็นการช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัสต่างๆ สื่อควรเป็นสื่อที่หมุนเวียนเป็นระยะๆ  เพื่อให้เกิดความหลากหลาย ทางโรงเรียนพีระยานาวินจึงได้จัดตั้งศูนย์สื่อการเรียนการสอนขึ้น เพื่อให้เด็กได้มีความรู้ความเข้าใจ ในหน่วยการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น และได้ใช้ประโยชน์สูงสุด โดยนำทฤษฎีการสื่อสารและทฤษฎีพัฒนาการมาปรับใช้กับการผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อนำมาแก้ใขปัญญาเมื่อเด็กเติบโตในอนาคต

Teaching-learning Medias Production Center

The rapid change in the current economic and social situation causes much mental impact on children and youths.It is,therefore,necessary to develop Pierra Navin’s human resource to be qualified to arrange the proper teaching-learning programs;where by Pierra Navin has reused and recycled things in producing the teaching-learning medias for the best usage of all things based on the principle of the sufficiency economy. HRH Princess kalaya,the princess sister,kindly paid the royal visit to the production of teaching-learning medias  on November 23,2004,welcomed by Prof.Dr.Ukrit and Thanpuying Montinee Mongkolnavin

Arrangement of teaching-learning programs by Pierra Navin Schools is in a form of preparing readiness of little children aged 3-5 years in all conditions either their physical,emotional,social or intellectual one pursuant to the standards of teaching-learning programs of little children where it is necessary to use teaching medias and accessories to promote children to achieve their complete development under consecutive steps.To arrange teaching-learning medias shall be taken account of their suitability.Normally,each age group of children desires amusing and interesting learning medias that they can try themselves to encourage their good perception.Such medias should be cyclically used from time to time to make varieties of them.Pierra Navin schools have,consequently , established the Teaching-learning Medias Center to enhance the children to gain better understanding in learning.In order to achieve the best target,it is integrated the communication and the development theories to apply to producing the teaching-learning medias.

capture-20141213-104745_Fotor

ผ้า เครื่องใช้ประจำตัว

 

FPC5

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ประธานกรรมการบริหาร พีระยานุเคราะห์มูลนิธิในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้สร้างสรรค์กิจกรรมสาธารณะกุศลต่างๆ สืบต่อจาก แพทย์หญิง ดร.คุณเพียร เวชบุล ซื่งเป็นผู้ก่อตั้งพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ปัจจุบันพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ มีโครงการช่วยเหลือสังคมด้านเด็กและเยาวชน โดยจัดตั้งเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย โรงเรียนพีระยา นาวิน แผนกอนุบาล และแผนกประถม ปัจจุบันมีศูนย์สาขาตามต่างจังหวัดต่างๆ ทั้งสิ้น 10 แห่ง 9 จังหวัด มีเด็กนักเรียนทั้งสิ้น ประมาณ 1,880 คน เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาด้านเด็ก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง กับสภาวะต่าง ๆ ทางสังคมและเศรษฐกิจศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ได้จัดตั้งศูนย์ผลิตภัณฑ์ จากผ้า พีระยานาวิน เมื่อปีพุทธศักราช 2544 เพื่อทำการผลิตโดยการตัดเย็บเครื่องแบบนักเรียนของเด็กที่ผลิตจากผ้า ตลอดจนเครื่องใช้ประจำตัวต่างๆ ของเด็ก โดยดำเนินการเป็นผลสำเร็จ สามารถผลิตและสนองต่อความต้องการของเด็กจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ประมาณปีละ 8,000 ชุด สมดังเจตนารมณ์ของพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ

Fabric Production Center

                Prof.Dr.Ukrit Mongkolnavin,the President of the Executive Committee of Pierra Maternity And Child Welfare Foundation under the Royal Patronage of HRH the Princess Mother,has initiated many public activities after his succession to act as the President from  Dr.khun Pierra Vejabul, the Founder of the Foundation.Presently,there are several projects to provide social support to children and youths through the establishment of  10 Pierra Navin Schools both kindergartens and elementary schools in 9 provinces having approximately 1,800 total pupils.For the purpose of efficient and effective development of children in compliance with social and economic circumstances,Prof.Dr,Ukrit  Mongkolnavin has established pierra Navin Fabric Products Center in 2001 to Produce Pupils’ uniforms including their daily accessories.This Center successfully produces the uniforms for children of poor families in a numver of approximately 8,000 uniform in each year,which promotes the intention of Pierra Maternity And Child Welfare Foundation.

capture-20141213-104745_Fotor

 

 

adminศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์