สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยานาวิน ศูนย์พหลโยธิน ๔๗

พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี     
 • แพทย์หญิง ดร. คุณเพียร เวชบุล “แม่พระ”
  ได้เริ่มต้นงานสังคมสงเคราะห์ “แม่และเด็ก” ตั้งแต่ พ.ศ. 2481
 • ได้ตั้ง “มาตาภาวสถาน” เมื่อ พ.ศ. 2481 ที่พลับพลาไชย แล้วย้ายมาอยู่ที่สาทรข้างโรงพยาบาลบางรัก เมื่อ พ.ศ. 2490
 • พระบรมวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยลาภ พิทยาลงกรณ์
  ประทานนามว่า “พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ” พ.ศ. 2490
 • เปลี่ยนชื่อจาก “มาตาภาวสถาน” มาเป็น “บ้านประชาอุทิศ” เมื่อปี พ.ศ. 2507 เนื่องจากประชาชนช่วยกันบริจาคเงินชำระหนี้ในธนาคารออมสิน
 • หมอเพียร เวชบุล ได้รับพระราชทานเครื่องราช “อิสริยาภรณ์ ฑุติยจุลจอมเกล้า”และถึงแก่กรรม วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2527
 • ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน รับเป็นประธานมูลนิธิ ต่อจากหมอเพียร เมื่อปี พ.ศ. 2527 ถึงปัจจุบัน การจัดตั้ง “สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย พีระยานาวิน” โดยช่วยเหลือครอบครัวที่เดือดร้อน ไม่มีเวลาดูแลเลี้ยงดู (เด็กอายุระหว่าง 2-5 ปี) เมื่อปี พ.ศ. 2533
 • ครั้งแรกเปิดที่สาทร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533-2537
 • ย้ายมาอยู่ที่เอกมัย ปี พ.ศ. 2537-2539

เปิดดำเนินการเมื่อวันที่  7  ตุลาคม  2539  โดยในระยะแรก  ได้ดำเนินการในรูปแบบของสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน จนกระทั่งปี พุทธศักราช 2544 จึงได้เปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนอนุบาล เพื่อเป็นการรองรับเด็กของสถานรับเลี้ยงเด็กให้ได้มีสถานที่รองรับในระดับชั้นอนุบาลต่อไป  โดยเด็กที่มารับการเลี้ยงดูส่วนใหญ่มาจาก ชุมชนโรงช้อน ชุมชนโรงสูบ ชุมชนวัดบางบัว  และริมคลองชุมชนเกษตร   ชุมชนวัดพระศรีมหาธาตุ  แฟลตบางบัว เป็นต้น

โรงเรียนพีระยา นาวิน  ปัจจุบันได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสงเคราะห์  ตามใบอนุญาต เลขที่  กส  116/2547  ลงวันที่  7 เมษายน  2547 มีจำนวนทั้งสิ้น 11 ห้องเรียน แบ่งเป็นชั้นเตรียมอนุบาล 1  ห้องเรียน ชั้นอนุบาลปีที่  1  จำนวน  4  ห้องเรียน  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 3 ห้องเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3  จำนวน  3  ห้องเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน  จำนวนนักเรียนทั้งหมด 359  คน ชาย 178 คน  หญิง  181 คน
นอกจากนั้นที่ศูนย์พหลโยธิน  47 ยังเป็นสถานที่ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรเป็นเวทีการแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเด็กปฐมวัยในเรื่องต่างๆ     ตลอดจนการเป็นสถานที่ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานของหน่วยงานราชการ  องค์กรเอกชน  และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
อีกทั้งเป็นศูนย์กลางในการผลิตของเล่น เพื่อการพัฒนาเด็ก, สื่อการเรียนการสอนและเสื้อผ้าสำหรับเด็ก  ซึ่งมีผู้สนใจร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในการผลิตดังกล่าว  จนกระทั่งสามารถนำออกมาจำหน่ายให้กับบุคคล และหน่วยงานภายนอกที่สนใจ รวมถึงการนำออกแสดง
ตามงานหรือกิจกรรมที่สถาบันการศึกษาต่าง  ๆ และหน่วยงานราชการจัดขึ้นอยู่เป็นประจำ
เปิดทำการครั้งแรก วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2539
มีห้องเรียนจำนวน 3 ห้องเรียนมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 90 คน ชาย 45 คน หญิง 45 คน และครูจำนวน 12 คน
ปัจจุบัน มีห้องเรียนจำนวน 16 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนหญิงทั้งสิ้น 501 คน ชาย 228 คน หญิง 273 คน และครูมีจำนวน 84 คน
สรุป จำนวนเด็กที่เข้ารับการเลี้ยงดูตั้งแต่เริ่มเปิดศูนย์ฯ จนถึงปัจจุบันจำนวนทั้งสิ้น 2,036 คน

รวมค่าก่อสร้างและ/หรือค่าปรับปรุง  195,568,379.85 บาท
(ตั้งแต่เริ่มเปิดทำการ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557)

 capture-20141213-104745_Fotor

Pierra Navin Nursery Phaholyothin 47 Center

 

Pierra Maternity & Child Welfare Foundation,under the Royal Patronage of HRH the Princess Mother

 • Pierra established the Maternity Foundation in 1938 at Phlabphlachai and then removed to Sathorn Road nearby Bangrak Hospital in 1947.
 • Doctor Khun Pierra Vejabul,the Angel called by many people,initiates maternity and child support in 1938.
 • HRH Prince Phitthayalongkorn renamed the Foundation as “Pierra Maternity & Child Welfare Foundation ” in 1947.
 • Pierra was awarded the Royal Decoration of “the 2nd Chulachomklao.she died on April 20,1984.”
 • Dr,Ukrit Mongkolnavin succeeds Dr.Pierra to act as the President of the Executive Committee of the Foudation from 1984 untill present. The Establishment of Pierra Navin Nurseries It was established in 1990 with objectives to help trouble and poor  families  which cannot afford their time to take care of their children aged 2-6 years
 • .Firstly Pierra Navin Nursery was open at Sathorn in 1990-1994.
 • Subsequently,it  was removed to Ekamai between 1994 and 1996.

Pierra Navin’s Phaholyothin 47 Nursery was opened on October 7,1996.Firstly it is operated as a nursery,until 2001,it is changed to become a kindergarten in order to admit the children given care by the Nursery to being able to study their elementary classes in the Kindergarten.Most children whom the School admits come from neighboring communities , i.e.,Rongchon Community ,Wat Phrasrimahathat Community and Bangbua Flat,etc.Pierra Navin School is presently permitted the license to operate a private school for community supporting under license no.Kor  Sor 166/2547 dated  Aprill 7,2004,having totally 14 classrooms that are divided into 1 pre-kindergarten classroom,3 classrooms of kindergarten level 1,3 classrooms of kindergarten level 2 and 3 classrooms of kindergarten level 3 , and 4 classrooms of the elementary classes (Prathomsuksa) 1-4,with 435 total pupils : male 213 persons and female 222 persons.In addition,the Phaholyothin 47 Center also serves as a personnel training and development place and the stage to express and exchange opinions concerning little children tasks. This Center is an interesting one to be visited by various public agencies,private entities and educational institutes to study its operation.The school also serves as the center  to produce  toys for child development, produce teaching and learning medias and fabric articles and utensils.Many interested parties donate to the School to serve as the fund to produce such things. All the products produced can be sold to any parties and normally are taken to be displayed in many fairs and activities/exhibitions held by  various educational institutes and the public agencies.

           At its first opening on October 7,1996,

There are 3 classrooms with total pupils of 90 persons,male 45 persons and female 45 persons,and teachers of 12 persons.

          Presently: There are 16 classrooms with total pupils of 501 persons,male 228 persons,female 273 persons and teacher of 84 persons.

          Conclusion: Total number of children admitted to this center since its opening until present : 2,036 persons

Construction and Renovation Cost : 195,568,379.85   Baht.

                   (Latest data as of December 31,2014).

 capture-20141213-104745_Fotor

adminสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยานาวิน ศูนย์พหลโยธิน ๔๗