คำกราบบังคมทูลประกาศเกียรติคุณ

12005706_10153624036901465_1466617574_o

คำกราบบังคมทูลประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์

ประจำปีการศึกษา 2531 วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2532

นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน


ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ด้วยสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 480 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2532 ได้มีมติเอกฉันท์ให้ประสาทปริญญากิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณธรรม ซึ่งประสบความสำเร็จในการใช้ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ สมควรได้รับการยกย่องในวงวิชาการเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นเจริญรอยตามต่อไป

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเบิกผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์เพื่อเป็นเกียรติสืบไป ตามลำดับดังนี้

นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน

ในฐานะนักนิติศาสตร์ผู้มีผลงานดีเยี่ยมทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ มีผลงานดีเด่นทางวิชาการด้านนิติศาสตร์ เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาและยกฐานะวิชาชีพกฎหมายให้เข้าสู่มาตรฐานสากล เป็นบุคคลผู้ได้เริ่มก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขึ้นเมื่อเกือบยี่สิบปีก่อน เป็นผู้แสดงให้เห็นประจักษ์ว่า นักกฎหมายพึงมีส่วนในการแก้ไขปัญหาของสังคมด้วยวิธีทางกฎหมายในระบอบประชาธิปไตย โดยได้เป็นกำลังสำคัญของงานป้องกันและปราบปรามการประพฤติมิชอบในวงราชการในยุคเริ่มต้น ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ มั่นคง ยึดมั่นในหลักนิติธรรม เป็นตัวอย่างของความกล้าในวิชาชีพ นอกจากนั้นยังได้มีโอกาสสนองคุณประเทศชาติในฝ่ายการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านนิติบัญญัติ ท้ายที่สุดได้ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา ซึ่งเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศอยู่หลายปี ในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา ได้เป็นผู้พัฒนาระบบงานของรัฐสภาให้ก้าวหน้า ได้เผยแพร่เกียรติคุณของรัฐสภาไทยในนานาประเทศ นอกจากนี้ยังได้ทำหน้าที่พิเศษช่วยเหลือการบริหารในองค์การการกุศลสาธารณะหลายแห่ง นับได้ว่าเป็นนักวิชาการด้านนิติศาสตร์และนักวิชาชีพกฎหมายผู้ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม สมควรได้รับการยกย่องในวงวิชาการให้เป็นแบบอย่างอันพึงเจริญรอยตาม โดยได้รับการยกย่องในวงวิชาการให้เป็นแบบอย่างอันพึงเจริญรอยตาม โดยได้รับพระราชทานปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติสืบไป

 

capture-20141213-104745_Fotor

Report to HM the King on acknowledgement of a Person Who is conferred the honorary doctorate,

academic year 1988, Thursday 13th July 1989

Honorary Doctorate of Law Prof.Dr.Ukrit Mongkolnavin

His Majesty,

          As the Council of Chulalongkorn University at its Meeting no.480 held on May 25, 1989 has unanimously resolved to confer the honorary degrees to good ethical experts who successfully apply their knowledge in various fields deserving of exaltation as examples to others to follow.

          I, hereby, like to request the royal permission to bring persons who are entitled to being kindly conferred those degrees from His Majesty, as follows:

Doctorate of Law Prof.Dr.Ukrit Mongkolnavin

          As the lawyer who excellently carries out lots of pieces of work both in theory and in practice, he has distinctive pieces of work on law as follows: Being involved in development and upgrading the legal profession to international standards, where he founded the Faculty of Law Chulalongkorn University twenty years ago. He is the person who proved to the public that lawyers should pariticipate in solutions to socila problems by a legal means under democracy as he acts as the core of prevention and suppression of corruption in the public sector since the initiation period of such suppression; where he constantly and bravely performs his duties based on the rule of law, which shall be deemed example of occupational braveness to others, In addition, he, on several cooasions, performs political merits in gratitude for the Country especiall in legislation. Finally, he was elected as the President of the parliament deemed as the president of legislation of the Country for many years. During his legislation presidency, he developed the national legislative system so as to make the Thai parliament to be worldwide accepted. Moreover, he performs special dutied in assisting in administration of many charitable organizations. He is, therefore, deserving of exaltation as a good example of what others should achieve. On this occasion, we, consequently, request the royal permission to let him be conferred a honorary doctorate of law for his exaltation.

capture-20141213-104745_Fotor

adminคำกราบบังคมทูลประกาศเกียรติคุณ