พิพิธภัณฑ์มงคลนาวิน

011

01212

พิพิธภัณฑ์แสดงหุ่นขี้ผึ้ง อดีตสมเด็จพระสังฆราช ๑๙ พระองค์และพระอริยสงฆ์ ๑๙ รูปในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามสกุล “มงคลนาวิน” วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๔๕๗-๒๕๕๗ ดำเนินการโดย ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ – ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน

014

ประวัติความเป็นมา

เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๒ ในโอกาสครบอายุ ๗๕ ปีของศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน จึงได้สร้างหอสมุด ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ – ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน ให้แก่วัดถ้ำสิงโตทอง เพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมของพระภิกษุสงฆ์และสามเณร รวมถึงบุคคลภายนอกที่สนใจ

                  016

503

พิธีเปิดหอสมุด ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ – ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน

018

019

ต่อมาภายหลังหอสมุดหลังนี้ได้มีสภาพทรุดโทรมลง ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษและท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน จึงได้เกิดแนวคิดเรื่อง “อนุสรณ์สถาน มงคลนาวิน” จึงเห็นเป็นการสมควรให้อาคารนี้ชื่อ “พิพิธภัณฑ์มงคลนาวิน” เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรวมอยู่ด้วย จึงมีการปรับปรุงอย่างใหญ่ในส่วนตัวอาคารทั้งหมด ทาสีภายนอกใหม่ ทำรั้วเหล็กตามแบบพิพิธภัณฑ์สักทอง วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ปรับปรุงอาคารด้านใน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั้ง ๒ ชั้น นอกจากนั้น ยังได้ติดตั้งลิฟท์เพื่อให้ภิกษุสงฆ์และประชาชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็ก ได้ใช้เพื่อขึ้นนมัสการสมเด็จพระสังฆราชและพระอริยสงฆ์ชั้นบนโดยสะดวก

020

เนื่องในโอกาสนามสกุลพระราชทานมงคลนาวิน ครบ ๑๐๐ ปี ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ พิพิธภัณฑ์มงคลนาวินแห่งนี้ จึงเป็นอนุสรณ์สถาน ที่จารึกชื่อสกุล มงคลนาวิน ให้คงอยู่สืบไป สมกับคำพระราชทานพรที่ปรากฏในบัตรนามสกุลที่ว่า

021

capture-20141213-104745_Fotor

พิพิธภัณฑ์มงคลนาวิน

ตั้งอยู่ที่ วัดถ้ำสิงโตทอง ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น.

โทรศัพท์ ๐๓๒-๒๐๖-๗๕๔

คุณธนเสฎฐ์ ๐๘๙-๘๑๒-๔๔๙๕

คุณรจนา ๐๘๑-๓๕๖-๓๗๔๘

 

 

adminพิพิธภัณฑ์มงคลนาวิน