ตำรากฎหมายและหนังสือ

THAILAND BUSINESS LEGAL HANDBOOK
DR.UKRIT MONGKOLNAVIN LAW OFFICE
JUNE 30, 1973
กฎหมายปริทัศน์
สำนักกฎหมาย ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
ธันวาคม 2514
กฎหมายปริทัศน์
สำนักกฎหมาย ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
พฤษภาคม 2514
กฎหมายปริทัศน์
สำนักกฎหมาย ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
พฤษภาคม 2515
บันทึกภาพประวัติศาสตร์ความทรงจำในการเยือนประเทศต่างๆ
ตามคำเชิญอย่างเป็นทางการระหว่างดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี , สาธารณรัฐประชาชนจีน , ทิเบต   ๒๕๓๑

หลากหลายแนวคิด ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน เล่ม ๕

 • กำเนิดคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
 • การปฏิรูปการเมือง โดยการจัดระบบและวิธีการเลือกตั้งใหม่
 • กำเนิดการนำกำไลข้อเท้ามาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย
 • กำเนิดการชำระค่าปรับจากการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก

บันทึกภาพประวัติศาสตร์ความทรงจำในการเยือนประเทศต่างๆ
ตามคำเชิญอย่างเป็นทางการระหว่างดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
สาธารณรัฐประชาชนจีน  ๒๕๒๘

 • คำสอน และ ข้อคิด ของ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน  

        โดย ฐิติพัฒน์ ชยาพัฒน์ 


 • ๙ มงคลแห่งชีวิต ในแผ่นดินรัชกาลที่ ๙ – ๘๔ ปี อุกฤษ มงคลนาวิน

 • หลากหลายแนวคิด อุกฤษ มงคลนาวิน เล่ม ๔ กำเนิดสำนักกฎหมาย ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน

 

 • หลากหลายแนวคิด อุกฤษ มงคลนาวิน เล่ม ๓ กำเนิดคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 • ปัญหาบ้านเมือง โดย คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ(คอ.นธ)
 • WEBSITE : WWW.NRLCTHAILAND.ORG

 • หลากหลายแนวคิด อุกฤษ มงคลนาวิน เล่ม ๒ บทบาทของนักนิติศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ


 • หลากหลายแนวคิด อุกฤษ มงคลนาวิน เล่ม ๑ สิทธิและสถานภาพทางกฎหมายของสตรีไทย


 • มงคลนาวิน นามสกุลพระราชทานครบหนึ่งร้อยปี ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช  ๒๔๕๗-๒๕๕๗
 • สมุดบันทึก นายเรือตรี มงคล มงคลนาวิน ๕ ก.พ.๒๔๕๗

                        

หนังสือที่จัดทำขี้นเพื่อระลึกถึง นามสกุล “มงคลนาวิน” ซึ่งเป็นนามสกุลพระราชทานใน

รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงลงทะเบียนนามสกุล

ด้วยพระองค์เองปรากฏอยู่ใน “ทะเบียนนามสกุลที่เราได้ให้ไป”  หน้า ๑๑๐-๑๑๑ ซึ่งได้

พระราชทาน ณ เรือพระที่นั่ง “มหาจักรี” ,ประวัติ นาวาโท พระมงคล นาวาวุธ(มงคล มงคลนาวิน)

ผู้รับพระราชทานนามสกุลและบันทึกจากใจของผู้สืบสกุลมงคลนาวิน อีกทั้งสมุดบันทึก ๒ เล่ม

ลายมือนาวาโทพระมงคลนาวาวุธ(มงคล มงคลนาวิน) จัดพิมพ์เพื่อเพิ่มพูนเกียรติภูมิของต้นสกุล

“มงคลนาวิน”  ให้ปรากฏสืบไป


 •  พิพิธภัณฑ์สักทอง

                           IMG

พิพิธภัณฑ์สักทอง ที่สร้างขึ้นตามนโยบายและวัตถุประสงค์สำคัญ ได้แก่

เพื้่อการอนุรักษ์ เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อการศึกษาเรื่องของพระพุทธศาสนา

และเพื่อการศึกษาคุณธรรมของคนไทย เป็นหนังสือรวบรวมผลงานทางด้านพระพุทธศาสนา

และด้านสาธารณะกุศล อีกทั้งรวบรวมประวัติโดยสังเขปของพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

จำนาน 19 พระองค์และพระอริยสงฆ์ไทยจำนวน 18 รูป


 •  วารสารกฎหมาย

                       วารสารกฎหมาย

 วารสารกฎหมาย ฉบับพิเศษ

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

              รวมบทความทางวิชาการของคณาจารย์และนิสิตเก่าฯ

เนื่องในโอกาสฉัฏฐวัฏมงคล อายุ 72 ปี


 • 72 ปี

                       72 ปี

72 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน

ในวาระอายุครบ 6 รอบ ได้นำบทความ

“พระอัจฉริยะภาพทางกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

ลงพิมพ์เผยแพร่ พร้อมทั้งประวัติ งานด้านศาสนา งานการกุศล

ครอบครัว งานหนังสือ งานอดิเรก ฯลฯ


 • 60 ทัศ : 60 ทัศน์

60 ทัศน์

รวบรวมทัศนสั้นๆที่ได้เคยตีพิมพ์ทั้งในหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร

ในด้านต่างๆ รวม 60 ทัศน์ เช่น กรรมสิทธิ์ การศึกษากฎหมาย กิจวัตรประจำวัน

ครอบครัว บุคลิกภาพ ฯลฯ เป็นต้น


 • UKRIT MONGKOLNAVIN Law Office

            June 1987

 • UKRIT MONGKOLNAVIN Law Office
  June 1995

 สำนักกฎหมาย         IMG_0001

           ประวัติการก่อตั้งสำนักกฎหมาย โครงสร้าง วัตถุประสงค์

           ประวัติผู้ก่อตั้งสำนัก, ทนายความและที่ปรึกษา

            รายชื่อลูกความของสำนักกฎหมาย ฯลฯ


 • สวรรค์บนดิน – ถิ่นไทย (Thailand – Paradise on Earth)

Untitled


 

 • ภารกิจเพื่อชาติ

                   IMG_0006

        อัตชีวประวัติ ฉลองครบรอบ 20 ปี

         สำนักกฎหมาย ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน

        รวบรวมภาพและบทบาทการทำงาน

        รวมถึงเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ฯลฯ


 • รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช2534

                                  รัฐธรรมนูญ34


 • ประวัติศาสตร์กฎหมายสากล

                                           IMG_0002

มีวัตถุประสงค์ให้นิสิตได้รู้ถึงความเป็นมาของกฎหมายต่างประเทศ โดยการจัดแบ่งกฎหมาย

ออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ อีกทั้งได้รับความรู้เพิ่มเติมในประวัติศาสตร์กฎหมายของประเทศที่มีความ

สำคัญในเอเชียและประเทศเพื่อนบ้าน


 •  หนังสือปัญหากฎหมายสำหรับประชาชน
 • หนังสือปัญหากฎหมายสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการร้องทุกข์

 

 •  คู่มือกฎหมายแรงงาน โดย ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน

อธิบายตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามความ

ในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนั้นเป็นหลัก เพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างมีความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่

ของตนตามกฎหมายแรงงาน เพื่อสร้างสรรค์ความสัมพันธ์อันกลมเกลียวระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

อธิบายกฎหมายในรูปคำถามคำตอบโดยยึดถือแนวคำอธิบายแนวเดียวกับกับหนังสือปัญหากฎหมาย

สำหรับประชาชน  “ความสงบเรียบร้อยแ่ละความเป็นธรรมในสังคม มีค่าเหนือกว่าเสรีภาพที่ปราศจาก

ความเป็นธรรม”


 •  สารานุกรมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

IMG_0003-1

เป็นส่วนหนึ่งของการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและวงการนิติศาสตร์ไทย

จึงจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเผยแพร่ หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั้งที่เป็น

ของไทยและของต่างประเทศ ให้สมบูรณ์ทั้งเนื้อหาสาระที่เป็นทฤษฎีและ

ทางปฏิบัติ


 • กฎหมายที่ประชาชนควรรู้

                         กฎหมายที่ประชาชนควรรู้

รวบรวมขอบเขตการศึกษากฎหมายอย่างกว้างขวางครอบคลุมหลักสูตรการศึกษา

ในวงการนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ควรรู้ รวมทั้งเพิ่มความละเอียดลึกซึ้งในการเขียนกฎหมายขึ้น

ให้ถึงขั้นที่จะนำความรู้ไปให้คำแนะนำแก่ประชาชนทั่วไปหรือแก่บุคคลในครอบครัว


 •  ตึก สก.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  สภากาชาดไทย

               ตึก สก.

               ประมวลภาพและรายละเอียดในการสร้าง

               ประวัติสังเขป รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฯลฯ


 • นาวินคอร์ท

                  นาวินคอร์ท

                        โครงการ บ้าน ใจกลางกรุงเทพฯ

                         เพื่อความสุขของทุกครอบครัว

               ท่ามกลางความอบอุ่น บรรยากาศสบาย ส่วนตัว


 •  Design as Desire

                       IMG_0004.jpg-5

รวบรวมผลงานทางด้านสถาปัตยกรรม ที่ได้ร่วมสร้างสรรค์และตกแต่ง

ดังเช่นบ้านร่วมฤดีย์(ปัจจุบันชื่อ บ้านฤดีรมย์) อาคารที่อยู่อาศัย

บ้านพักตากอากาศ อาคารสัำนักงานกฎหมายมงคลนาวิน สนามกอล์ฟ

อุโบสถ ฯลฯ


 capture-20141213-104745_Fotor


Hackตำรากฎหมายและหนังสือ