หลักสำคัญในการดำรงชีวิต (๑)

 

  • กตัญญูกตเวที (Gratitude)

 

54

จุดสำคัญที่ทำให้ก้าวขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน เข้าใจว่าเป็นเรื่องคุณธรรม เราจะทำอะไรต้องรู้จริงทำจริง และด้วยความบริสุทธิ์ใจ อีกอันหนึ่งที่แฝงอยู่ คือความจริงใจและความกตัญญูต่อประเทศชาติ มีความจริงใจต่อประเทศชาติ มีความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ไม่ลบหลู่

เรื่องมีบุญคุณไม่ใช่เฉพาะต่อพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ บุพการี แม้กระทั่งคนที่เขาทำความดีให้กับเราด้วย แม้กระทั่งคนที่รับใช้ให้บริการเรา ถึงแม้เขาจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นเงิน เป็นรถอยู่แล้วก็ตาม ก็ถือว่าหลายๆเรื่องถ้าไม่มีเขาเราก็ต้องทำเอง เพราะฉะนั้น ก็ต้องมีความกตัญญูและกตเวทีต่อคนพวกนี้ด้วย ไม่ใช่เฉพาะญาติโยม พ่อ แม่ ครูบาอาจารย์หรือภรรยาเรา

สไตล์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 28, 2530, หน้า 11-24

The thing which allows us to life ourselves up continually,I understand as virtue.Whatever we are going to do,we must truly know and be serious about it,and do it with a pure heart.Another point which I cherish is sincerity towards our country and gratitude to our ancestors.We should never look down on them.

On the subject of gratitude,this includes not just our parents,teachers,and ancestors,but also anyone who has been good to us,even people we employ to serve us.Even though they het their rewards in the form of money or cars,we have to realize that without them,we would have to do this work ourselves.We have to be grateful to these people as well as to our relatives,father,mother,teachers,or our spouse.

Style Vol.3 No.28, 1987, pp.11-24


  • กฎแห่งกรรม (The Law of Karma)

กฎแห่งกรรมนี้เป็นเรื่องจริง คนหว่านพืชอย่างไรก็ต้องได้รับผลอย่างนั้น มีความคิดเรื่องกฎแห่งกรรมมาตลอด แล้วก็อยากพิสูจน์ให้เห็นเลยว่า ตลอดเวลาที่ยึดกฎแห่งกรรมได้ประสบความสำเร็จมาตลอด คล้ายๆกับเรื่องปฏิหาริย์ ที่จริงไม่ใช่ เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมโดยแท้ ที่ทำความดีมาตลอด ทำงานด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม มีมนุษยธรรม แล้วก็ด้วยความเมตตาธรรมต่อคนทั่วไป ผลที่ได้รับจนถึงทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะปาฏิหาริย์แต่เป็นผลสำเร็จของกุศลกรรม ซึ่งสะสมมาตลอดเป็นเวลาพอสมควร ก็เริ่มเป็นบารมี จะพูดอะไรทำอะไรคนก็ศรัทธา สิ่งนี้ต้องสร้างสมต้องใช้เวลา

G.M. ฉบับที่ 59, มีนาคม 2534

Karma really exists. Whatever we sow,we must reap.I have always believed in karma and would like to demonstrate how when I have upheld the law of karma,I have succeeded in what I was doing.It sounds like a miracle,but it is not.It is truly due to karma.Always doing the right thing,working responsibly,upholding virtue and humanity,and acting kindly towards other people,the results that will be felt every day are not due to a miracle but are the outcome of philanthropy,accumulating over time.It attaches to your reputation,so that whatever you say or do,people have faith in you.It takes time.

G.M. vol.59, March 1991


  • ความเป็นธรรม (Justice)

g01

การที่สังคมจะมีความสงบเรียบร้อยที่แท้จริง และประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความผาสุก ก็จะต้องทำให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าตนเองได้รับความเป็นธรรม

ความเป็นธรรมในบางกรณีไม่อาจได้มาโดยการนิ่งเฉย แต่อาจได้มาโดยการต่อสู้ตามทำนองคลองธรรมและด้วยความไม่ประมาทเลินเล่อ ไม่เพิกเฉยและไม่ละเลย

มีสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมแล้วสละสิทธิ์นั้นไปภายหลังจะอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมย่อมไม่ได้

วารสารกฎหมาย,ปีที่ 3  ฉบับที่3, ก.ย.-ธ.ค.2520

In order to bring real peace and order into society and to allow the people to live their lives happily,everyone must feel that they receive justice.

In some situations,justice cannot be obtained by doing nothing.It must be fought for.But we must fight in a sensible way.We should not do it lightly or recklessly.

If you have a right to justice and yet you give it away,you cannot later complain about not receiving justice.

Law Journal, Vol.3 No.3, Sep.-Dec.1977


  • ความยุติธรรมและเสมอภาค (Justice and Equality)

11391292_460529034117244_5055032100204134213_n

 

 

บ้านเมืองต้องปกครองโดยกฎหมาย เราจะต้องให้ความยุติธรรมต่อประชาชนทั่วไปและเมื่อคนได้รับความยุติธรรมแล้ว จะเป็นทางการเมือง สังคม ด้านการศึกษา ด้านสวัสดิการต่างๆที่ทำให้คนมีความสุขและเราก็จะอยู่อย่างสันติสุข เรียกว่า “พีซ” (Peace) อันนี้ถือว่าเป็นจุดหมาย

สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์.ปีที่34,

ฉบับที่ 15, 27 ก.ย.- 1 ต.ค. 2530, หน้า 9-11

The country must be ruled by law.We must give justice to everybody.When all receive justice,whether political,social,educational,or in any other way that serves our well-being,we will be able to live in peace.This is our objective.

Siam Rath Weekly Review,

Vol.34 No.15, 27 Sep.-1 Oct.1987, pp.9-11


  • เฉลี่ยความสุข (Share Happiness)

IMG_6389

เมืองไทยเป็นเมืองพุทธ ความเมตตากรุณานี้สำคัญ สำคัญกว่าสิ่งอื่น เพราะฉะนั้นหลักของเรานี้คือ หลักเฉลี่ยความสุข คนที่มีอะไรพร้อมแล้ว ก็ควรเฉลี่ยความสุขมาให้คนที่ยังไม่พร้อม ไม่ว่าทางด้านวัตถุหรือด้านจิตใจ

ผู้หญิง ปีที่ 2 ฉบับที่ 13, กรกฎาคม 2527, หน้า 90-98

Thailand is a Buddhist country. A kind heart is more important than anything else. So our guiding principle ought to be to share happiness.Those who have everything should share their happiness,whether material or spiritual,with those who are less fortunate.

Phuying, Vol.2 No 13, July 1984, pp.90-98


  • บุคลิกภาพ (Personality)

IMG_0003

บุคลิกภาพมีความสำคัญและไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้หญิงสวย ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นผู้ชายรูปหล่อแต่บุคลิกของคนแฝงอยู่ในตัวของแต่ละคนที่มีจุดเด่นซึ่งสามารถจะสร้างขึ้นได้ เป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้ ที่จริงผมเองก็ไม่ได้เรียนอะไรพวกนี้มา แต่ว่าอ่านหนังสือแล้วก็ดูตัวอย่าง หนังสือที่อ่านสมัยก่อนคือ “สมบัติผู้ดี”เป็นมารยาทในการเข้าสังคม ไม่ได้อ่านอะไรมากเลยแล้วก็จาก “สมบัติผู้ดี” ก็ออกมาในแง่ที่เราสามารถปรับปรุงบุคลิกภาพได้ทั้งต่อคนไทยหรือแม้แต่กับชาวต่างประเทศก็ตาม

คำว่าผู้ดีไม่ได้หมายความถึงคนรวยคนจน ที่จริงสมบัติผู้ดีเขาสอนหมดเลย การนั่ง การยืน การเดิน การนอน การพูดจา การเอาใจเขามาใส่ใจเราบ้าง พวกนี้ เขาสอนหมด แต่สมัยใหม่เราไม่มี น่าเสียดาย

G.M.ฉบับที่ 59, มีนาคม 2534

Personality is important.Women do not have to be beautiful,and men do not have to be handsome,because each person has personality traits which can be brought out and emphasized.I read about this in a book titled “The Quality of a Gentleman”,about social manners.By following the example in the book  ,we can improve our personality,whether we are Thai or foreingn.

The word gentleman does not mean wealth The book teaches behaviour: how to sit,stand,walk,sleep,speak,how to be considerate of others-it is all in there.It is a pity that similar things are not produced these days.

G.M.,No.59, March 1991


adminหลักสำคัญในการดำรงชีวิต (๑)