โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ทั้ง ๔ แห่ง

IMG_0001

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ในความอนุเคราะห์ของพีระยานุเคราะห์มูลนิธิทั้ง 4 แห่ง
ในปีพุทธศักราช 2539 อันเป็นวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่ 50 พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน มุ่งหวังที่จะพัฒนาดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนเพิ่มขึ้น และสนองตอบพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดารโดยถือเอาวโรกาสเป็น มหามงคลยิ่งนี้ จึงทำโครงการโรงเรียน ตชด. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน วโรกาสทรงครอง ศิริราชสมบัติเป็นปีที่ 50 ขึ้น จำนวน 4 โรงเรียน ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนา โรงเรียนตชด. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วโรกาสทรงครอง ศิริราชสมบัติเป็นปีที่ 50 ขึ้น จำนวน 4 โรงเรียน ในฒนา โรงเรียนพื้นพี่รับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 – 4  ภาคละ 1 โรงเรียน ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนา โรงเรียนตชด. เฉลิมพระเกียรติ ให้เป็น“โรงเรียนชุมชน” โดยได้รับการสนับสนุนค่าก่อสร้าง จาก พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ปกติการสร้างโรงเรียน ตชด. ใช้เงินโรงเรียนละประมาณ 800,000 บาท (แปดแสนบาท) แต่มูลนิธิให้เพิ่มเรือนพักครู ห้องสมุด ห้องสหกรณ์ โดยเฉพาะครูไม่มีบ้านพักงบประมาณจึงสูงขึ้นเป็นโรงเรียน 2,500,00.00 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน ) รวม 4 โรงเรียน เป็นเงิน 10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ตั้งอยู่ในพื้นที่ กองบัญชาการตำตวจตระเวนชายแดนภาค 1 – 4 ดังนี้

The 4 Police Patrol Schools

Under the support of Pierra Maternity And Child Welfare Foundation

          In 1996,to join in exaltation of His Majesty the King’s Reputations on the occasion of His Majesty’s 50 Years  Accession to the Throne,the Foundation in collaboration with the Quartermasters of Police Patrol established Police Patrol school in 4 regions of the Country,totally 4 schools aiming to encourage more educational chance to destitute people and follow the royal kindness that is always provided to destitute people in remote areas. This simultaneously aims to upgrade the Royal Reputation Exaltation Police Patrol Schools to be community schools. The Project is supported the construction cost by Pierra Maternity And Child Welfare Foundation. Normally , the budgets for construction of a police patrol school is approximately of 800,000 Baht (Baht Eight Hundred Thousand), but the Foundation added to construct a teacher dormitory as teachers have no accommodation , library,and cooperative for each school, making the budgets higher than usual; the Foundation has expended the budgets of 2,500,000.00 Baht(Baht Two Million Five Hundred Thousand)for each school,totaling 4 schools with the budgets of 10,000,000.00 Baht(Baht Ten Million).These 4 schools are situated within the areas of the 4 regional quarters of police patrol,i.e.

capture-20141213-104745_Fotor

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1

Pierra Maternity & Child Welfare Foudation Police Patrol School 1

004

ที่ตั้ง หมู่  11 บ้างคลองชล ต.วังสมบูรณ์ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว สังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 อ.อรัญประเทศ ตั้งอยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ.สระแก้ว เขต 1  เปิดสอน ในระดับเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน นักเรียน 62 คน ครู 8  นายครูพลเรือน 2 คน รวม 10 คน
ปัจจุบัน ครูใหญ่ คือ จ่าสิบตำรวจคำเลิศ แก้วรักษา

Pierra Maternity & Child Welfare Foundation Police Patrol Shool 1 : Address: Moo 11,Ban Khlongchol, Wangsomboon Sub-district,Wangnamyen District,Srakaew Province, under the 12th Quarters of the Police Patrol of Aranyaprathes District,in charge of the Education Office 1 of Srakaew Province; with kindergarten and elementary classes from Prathom Suksa 1-6.Thre are 62 Pupils, 8 teachers who are Police patrols and 2 civil teachers,totaling 10 teachers.

The present headmaster is Police Sergeant Khamlert Kaewraksa.

capture-20141213-104745_Fotor

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 2

Pierra Maternity & Child Welfare Foundation Police Patrol School 2

DSCF4417

ที่ตั้ง หมู่ที่ 18  หมูบ้านโคกป่าจิก ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 อ.เมื่อง จ.สุรินทร์ ตั้งอยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เปิดสอนในระดับอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ครู 9 นาย ครูพลเรือน 2 คน รวม 11 คน
ปัจจุบัน ครูใหญ่ คือ ด.ต. ประเจน ทำวงศร

Pierra Maternity & Child Welfare Foundation Police Patrol School 2

Pierra Maternity & Child Welfare Foundation Police Patrol School 2 : Address: Moo 18,Ban Khokpachik,Prue Sub-district,Prasat District,Surin Provine,under the 21st Quarters of the Police Patrol of Muang District,Surin Province, in charge of the Educational Office 3 of Surin Province; with kindergarten and elementary classes from Prathom Suksa 1-6 There are 9 teachers who are police patrol and 2 civil teachers,totaling 11 teachers.

The present headmaster is Saber Police Prachen Thamwongsorn.

capture-20141213-104745_Fotor

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 3

Pierra Maternity & Child Welfare Foundation Police Patrol School 3

IMG_0002

ที่ตั้ง หมู่ที่ 10 บ้านสว่างใหม่ ตำบลนำบาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน  สังกัด กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 อ.เมือง ต.น่าน ตั้งอยู่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่านเขต 2 เปิดสอนในระดับปฐมวัย ถึง ชั้นมัธยมศึกษาจำนวน 108 คน ครู 6 คน
ปัจจุบัน ครูใหญ่ คือ ร.ต.ต. ทวีฤทธิ์ เชื้อหมอ

Pierra Maternity & Child Welfare Foundation Police Patrol School 3 : Address:Moo 10,Ban Sawangmai,Nambang Subdistrict,Mae Charim District,Nan Province,under the 32nd Quarters of the Police Patrol of Muang District,Nan Province,in charge of the Educational Office 2 of Nan Province;with kindergarten and medium classes,There are 108 students and 6 teachers.

The present headmaster is Pol.Second Lt.Thaweerit Choamo.

capture-20141213-104745_Fotor

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4

Pierra Maternity & Child Welfare Foundation Police Patrol School 4

Untitled-1

ที่ตั้ง หมู่ที่ 4  บ้านบูกาสาแลแม ต.ปะโด อ.มายอ จ. ปัตตานี สังกัด กองกับกำการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 อ. เมือง จ.ปัตตานี ตั้งอยู่ในสำนังานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 เปิดสอนในระดับ อนุบาล ถึง ชั้นประถามศึกษาปีที่ 6  จำนวน นักเรีนยน 200 คน
ปัจจุบัน ครูใหญ่ คือ จ.ส.ต น้อย อ่อนนวล


 Pierra Maternity & Child Welfare Foundation Police Patrol School 4 : Address:Moo 4 ,Ban Bukasalaemae,Pakho Subdistrict,Mayo District , Pattani Province,under the 44th Quarters of the Police Patrol of Muang District, Pattani Province , in charge of the Educational Office 2 of Pattani Province; with kindergarten and elementary classes from Prathom Suksa 1-6.There are 200 pupils.The present headmaster is Police Sergeant Noy Onnuan
 capture-20141213-104745_Fotor
adminโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ทั้ง ๔ แห่ง