ด้านการเมือง

ภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจจากวุฒิสภาที่เลือกตั้งให้เป็นประธานและรองประธาน โดยมีมติเอกฉันท์ และจะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่คำนึงถึงเกียรติยศชื่อเสียงของตนเอง แต่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก

เอกสารข่าวรัฐสภา, ปักษ์หลัง ปีที่ 16 ฉบับที่ 407, 16 เมษายน 2535

capture-20141213-104745_Fotor

I am proud to be trusted by the Senate for being elected the President and Vice President by the unanimous vote, and I will honestly perform my duty regardless of my own reputation or fame but safeguarding the interests of the Country as paramount.

Newsletter of the Parliament, the last fortnight of the month, Year 16, Issue 407, 16 April 1992

capture-20141213-104745_Fotor


 

adminด้านการเมือง