การสัมมนาทางวิชาการ


ALA’s Governing Council & Guests’

capture-20141213-104745_Fotor

การสัมมนาเรื่อง ปัญหาอัตราดอกเบี้ย

วันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓

capture-20141213-104745_Fotor

การสัมมนาเรื่อง ระงับข้อพิพาทแรงงาน

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๒๓

capture-20141213-104745_Fotor

การสัมมนาเรื่อง กฎหมายด้านตั๋วเงิน

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๓

capture-20141213-104745_Fotor

การสัมมนาเรื่อง ความร่วมมือระหว่างประเทศทางศาลในคดีแพ่ง

โดยสมาคมกฎหมายอาเซียนแห่งประเทศไทยและมูลนิธิเอเซีย

ระหว่่างวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๖

capture-20141213-104745_Fotor

วิชาสัมมนาการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่นิสิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗

capture-20141213-104745_Fotor

PARTICIPANTS to PRAC’S Midyear Meeting

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๑

capture-20141213-104745_Fotor

ASEAN-INTER PARLIAMENTARY ORGANIZATION

TWELFTH WORKING COMMITTEE AND GENERAL ASEMBLY

วันที่ ๑๘-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๔

capture-20141213-104745_Fotor

เลี้ยงรับรองคณะทนายความจากประเทศต่าง ๆ ซึ่งเป็นมนตรีและเจ้าหน้าที่เนติบัณฑิตยสภาอินเตอร์-แปซิฟิก

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๗

capture-20141213-104745_Fotor

การสัมมนาเรื่อง ปัญหาน่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมายบริษัทจำกัด

วันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๓๙

capture-20141213-104745_Fotor

การสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ ๒

เรื่อง หน้าที่และความรับผิดชอบของธนาคารผู้ประกอบกิจการ Private Banking

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๓๙

capture-20141213-104745_Fotor

adminการสัมมนาทางวิชาการ