สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยานาวิน ศูนย์ต่างๆ

art ปกมูลนิธิ2

 

โรงเรียนพีระยา นาวิน  ศูนย์พหลโยธิน 47

47-01
       เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2539 และ มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2539
โดยในระยะแรกได้ดำเนินการในรูปแบบของสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนจนกระทั่งปี พุทธศักราช 2544
จึงได้เปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนอนุบาล เพื่อเป็นการรองรับเด็กของสถานรับเลี้ยงเด็กให้ได้มีสถานที่รองรับ
ในระดับ ชั้นอนุบาลต่อไป โดยเด็กที่มารับการเลี้ยงดูส่วนใหญ่มาจากชุมชนโรงช้อน ชุมชนโรงสูบ
ชุมชนวัดบางบัว และริมคลองชุมชนเกษตร ชุมชนวัดพระศรีมหาธาตุ แฟลตบางบัวเป็นต้น

โรงเรียนพีระยานาวิน ปัจจุบันได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสงเคราะห์
ตามใบอนุญาต เลขที่  กส  116/2547  ลงวันที่  7  เมษายน  2547   มีจำนวนทั้งสิ้น  16  ห้องเรียน
แบ่งเป็นชั้นเตรียมอนุบาล 1  ห้องเรียน ชั้นอนุบาลปีที่  1  จำนวน  3  ห้องเรียน  ชั้นอนุบาลปีที่ 2
จำนวน 3 ห้องเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3  จำนวน  3  ห้องเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 6 ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 434  คน ชาย 212 คน  หญิง  222 คน

นอกจากนั้นที่ศูนย์พหลโยธิน 47 ยังเป็นสถานที่ฝึกอบรม และ พัฒนาบุคลากรเป็นเวทีการแสดงและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านเด็กปฐมวัยในเรื่องต่างๆ ตลอดจนการเป็นสถานที่ในการเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน
ของหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และ สถาบัน การศึกษาต่างๆ

อีกทั้งเป็นศูนย์กลางในการผลิตของเล่น เพื่อการพัฒนาเด็ก, สื่อการเรียนการสอนและเสื้อผ้าสำหรับเด็ก
ซึ่งมีผู้สนใจร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในการผลิตดังกล่าว จนกระทั่งสามารถนำออกมาจำหน่ายให้กับบุคคล และ
หน่วยงานภายนอกที่สนใจรวมถึงการนำออกแสดงตามงานหรือกิจกรรมที่สถาบันการศึกษาต่างๆ และ
หน่วยงานราชการจัดขึ้นอยู่เป็นประจำ

ค่าก่อสร้างและปรับปรุง

อาคารแรก  : เป็นเงิน  7,000,000 บาท (พ.ศ. 2539)  (สองชั้น)  ชั้นเรียนระดับอนุบาล
อาคารสอง : เป็นเงิน 14,000,000 บาท (พ.ศ.2538)  (สี่ชั้น) อาคารสำนักงาน และห้องพักเยาวชน
อาคารสาม :  เป็นเงิน  7,000,000 บาท (พ.ศ.2547) (สองชั้น)  อาคารประถมศึกษา  (อาคารสามเป็นอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า)

รวมค่าก่อสร้างและ/หรือค่าปรับปรุง
195,568,379.85 บาท


(ตั้งแต่เริ่มเปิดทำการ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557)

Become a fan : https://www.facebook.com/pirayanavinschool?ref=tn_tnmn

 capture-20141213-104745_Fotor

Pierra Navin Nursery Phaholyothin 47 Center

 

              Pierra Navin’s Phaholyothin 47 Nursery was opened on October 7,1996.Firstly it is operated as a nursery,until 2001,it is changed to become a kindergarten in order to admit the children given care by the Nursery to being able to study their elementary classes in the Kindergarten.Most children whom the School admits come from neighboring communities , i.e.,Rongchon Community ,Wat Phrasrimahathat Community and Bangbua Flat,etc.Pierra Navin School is presently permitted the license to operate a private school for community supporting under license no.Kor  Sor 166/2547 dated  Aprill 7,2004,having totally 14 classrooms that are divided into 1 pre-kindergarten classroom,3 classrooms of kindergarten level 1,3 classrooms of kindergarten level 2 and 3 classrooms of kindergarten level 3 , and 4 classrooms of the elementary classes (Prathomsuksa) 1-4,with 435 total pupils : male 213 persons and female 222 persons.In addition,the Phaholyothin 47 Center also serves as a personnel training and development place and the stage to express and exchange opinions concerning little children tasks. This Center is an interesting one to be visited by various public agencies,private entities and educational institutes to study its operation.The school also serves as the center  to produce  toys for child development, produce teaching and learning medias and fabric articles and utensils.Many interested parties donate to the School to serve as the fund to produce such things. All the products produced can be sold to any parties and normally are taken to be displayed in many fairs and activities/exhibitions held by  various educational institutes and the public agencies.

Construction and Renovation Cost : 195,568,379.85   Baht.

                   (Latest data as of December 31,2014).

Become a fan : https://www.facebook.com/pirayanavinschool?ref=tn_tnmn

capture-20141213-104745_Fotor

สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยานาวิน

ศูนย์ธาตุทอง

 

tt1

11066034_840896295982245_1863721480_o
พีระยานุเคราะห์ มูลนิธิ สนับสนุนเงินค่าจัดทำป้ายศูนย์ฯ 
เป็นเงินทั้งสิ้น 65,000.- บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

 tattong
        ประวัติ  ศูนย์ธาตุทอง
ก่อนที่จะมาเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยา นาวิน ศูนย์ธาตุทองนั้น ได้เปิดศูนย์รับเลี้ยงเด็กอยู่ ณ ศูนย์เอกมัย ซอยเอกมัย28

(ซอยประเสริฐดี) แขวงคลองตัน เขตประเวศ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม พุทธศักราช 2537จนกระทั่งปีพุทธศักราช 2540 จึงได้ย้ายมาเปิดรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน พีระยา นาวิน ที่ศูนย์วัดธาตุทอง ณ วัดธาตุทอง
ซึ่งเปิดทำการและมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2540 โดยรองรับเด็กจากชุมชนเอกมัย ชุมชนวัดธาตุทอง
ชุมชนคลองเตย ชุมชนนวลจิต ชุมชนคลองแป้ง ชุมชนยาดอง ชุมชนวัดภาษี ชุมชนพระโขนง ชุมชนกล้วยน้ำไท เป็นต้นสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยา นาวิน ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและบุคคลจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานอย่างสม่ำเสมอปัจจุบันเปิดการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กจำนวน 5 ห้องเรียน แบ่งออกเป็น 3 ระดับชั้นมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 200 คน
เป็นนักเรียนชาย จำนวน 99 คน และนักเรียนหญิงจำนวน 101 คนค่าก่อสร้าง และ / หรือค่าปรับปรุง  4,500,000  บาท
สถานที่ตั้ง     :        เลขที่ 1325 วัดธาตุทอง   ถนนสุขุมวิท   แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร   10110โทรศัพท์       :        0-2714-4371-4            โทรสาร        :        0-2714-4375

—————————————————————————————————————-

ทำพิธีเปิด วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2540
ประธานพิธีเปิด ศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน 
เปิดทำการครั้งแรก วันที่ 20 กรกฎาคม 2540
มีห้องเรียนจำนวน 5 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 200 คน ชาย 99 คน หญิง 101 คน และครูจำนวน 15 คน

ปัจจุบัน มีห้องเรียนจำนวน 5 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 205 คน ชาย 99 คน หญิง 106 คน และครูจำนวน 17 คน
สรุป จำนวนเด็กที่เข้ารับการเลี้ยงดูตั้งแต่เริ่มเปิดศูนย์ฯ จนถึงปัจจุบัน จำนวนทั้งสิ้น 2,797 คน

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม
39,727,020.52 บาท

(ตั้งแต่เริ่มเปิดทำการ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557)

 capture-20141213-104745_Fotor

 Pierra Navin Nursery Thatthong Center

Its inauguration was presided over by Prof.Dr.Ukrit Mongkolnavin on July 14,1997.

It  admitted the pupils for the fitst time on July 20,1997

With 5 classrooms having total pupils of 200 persons,male 99  persons,female 101 persons and 15 teachers.

Presently : There are 5 classrooms with total pupils of 205 persons,male 99 persons,female 106 persons and 17 teachers.

Conclusion : Total number of children admitted to this center since its opening until present : 2,797 persons.

Construction and Renovation Cost :   39,727,020.52  Baht

(Latest data as of  December 31,2014)

Address : 1325 Thatthong Temple,Sukhumvit Road , Phrakhanong,Watana,Bangkok 10110

                    Tel.027144371-3   Fax 027144375

capture-20141213-104745_Fotor

สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยานาวิน

ศูนย์อยุธยา
 yutya02 yutya03
 yutya04 yutya01


วันพุธที่ 28  พฤศจิกายน  2558  ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ  มงคลนาวิน
เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เปิด “อาคารมงคลนาวิน”
ใช้งบประมาณก่อสร้าง  2,382,971.-   บาท  
(สองล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)

ประวัติ

     แต่เดิมได้จัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดป่าโค เมื่อปีพุทธศักราช2532 โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ
ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 2535 องค์การยูนิเซฟได้ยุติความช่วยเหลือ ทำให้เป็นภาระกับทางวัดในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆท่านเจ้าอาวาสวัดป่าโค
และอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโคได้เสนอเรื่องขอความช่วยเหลือจากศาสตราจารย์ดร.อุกฤษ มงคล-นาวิน
ประธานกรรมการบริหารพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ซึ่งหลังจากนั้นท่านประธานฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2541
และได้เข้านมัสการเจ้าอาวาสวัดป่าโค พบกับอาจารย์ใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วได้พิจารณาเห็นสมควรให้การสนับสนุนเพื่อประโยชน์
ของเด็กและครอบครัวที่ด้อยโอกาส โดยได้เปิดทำการ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2541 และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542
ซึ่งเปิดรับเด็กเข้าทำการเลี้ยงดู และ พัฒนา เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย พีระยา นาวิน ศูนย์อยุธยา นอกจากจะเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนแล้ว
ยังเป็นศูนย์ที่นำรูปแบบการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ มาสอนและพัฒนาเด็กด้วย รวมทั้งมีนักศึกษาจากโครงการแลกเปลี่ยนศึกษาดูงาน
จากประเทศเดนมาร์กมาอบรมและศึกษาดูงานในทุกๆปี

ปัจจุบันสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยา นาวินเปิดทำการเลี้ยงดู และพัฒนาเด็กจำนวน 4 ห้องเรียน  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 208 คน
เป็นนักเรียนชาย 117 คน และ นักเรียนหญิง 91 คน

สถานที่ตั้ง      :        เลขที่  39  หมู่ที่  7  วัดป่าโค    ตำบลหันตรา      อำเภอพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13000

โทรศัพท์        :        0-3523-4824     โทรสาร      :        0-3523-4824

E-mail         :        pirayanavin Ayutthaya@hotmail.com
—————————————————————————————————————

ทำพิธีเปิด วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542

ประธานพิธีเปิด ศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน

เปิดทำการครั้งแรกวันที่ 17 สิงหาคม 2541

มีห้องเรียนจำนวน 3 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 109 คน ชาย 55 คน หญิง 54 คน และครูจำนวน 10 คน

ปัจจุบัน มีห้องเรียนจำนวน 4 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 210 คน ชาย 107 คน หญิง 103 คน และครูจำนวน 13 คน

สรุป จำนวนเด็กที่เข้ารับการเลี้ยงดูตั้งแต่เริ่มเปิดศูนย์ฯ จนถึงปัจจุบันจำนวนทั้งสิ้น 2,071 คน

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม
30,602,483.00 บาท

 

(ตั้งแต่เริ่มเปิดทำการ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557)

capture-20141213-104745_Fotor

Pierra Navin Nursery Ayutthaya Center

Its inauguration was presided over by Prof.Dr.Ukrit Mongkolnavin on February 5,1999.

It  admitted the pupils for the fitst time on August  17,1998

With 3 classrooms having total pupils of 109 persons,male 55   persons,female 54 persons and 10 teachers.

Presently : There are 4 classrooms with total pupils of 210 persons,male 107   persons,female 103 persons and 13 teachers.

Conclusion : Total number of children admitted to this center since its  opening until present : 2,071 persons

Construction and Renovation Cost :     30,602,483.00 Baht

                   (Latest data as of  December 31,2014)

Address : 39 Moo 7 Pakho Temple,Hantra Subdistrict,Phranakhon Sri Ayuthaya District, Ayuthaya Province 10300 Tel.035234824   Fax 035234824

capture-20141213-104745_Fotor

สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย

พีระยา นาวิน   ศูนย์เลย


DSC08085
IMG_8954 IMG_8957
มูลนิธิ สนับสนุนเงินค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เพื่อใช้จัดกิจกรรรม การเรียนการสอน และด้านอื่นๆ
โดยได้รับเงินสนับสนุน จากผ้าป่าเพื่อการศึกษา จากชมรมผู้ปกครอง จำนวน 122,110.- บาท
และพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ สนับสนุน  จำนวน  50,000.- บาท
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น  172,110.-  บาท
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน)

ประวัติ ศูนย์เลย
ก่อตั้งขึ้นด้วยความเสียสละของครอบครัว จันไทรรอด ที่ได้เล็งเห็นประโยชน์ในการช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งครอบครัวที่ยากจนในหมู่บ้านต่างๆตามชนบท และได้รับทราบการดำเนินงานของ พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ โดยท่านประธานกรรมการบริหารพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน มาเป็นระยะเวลานานพอสมควร จึงได้ปรึกษาหารือกันและมอบหมายให้ นางสมรักษ์ ปัญญาคำ ทำหนังสือแสดงเจตจำนงมอบที่ดินจำนวน 1ไร่ พร้อมบริจาคเงินจำนวน สามแสนบาทเศษ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน อีกส่วนหนึ่งได้รับบริจาคจากเพื่อนๆ และ ได้ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน      ไปยังท่านประธานฯ ซึ่งท่านประธานฯ ได้รับทราบข้อมูลและพิจารณาเห็นสมควรให้ความอนุเคราะห์ในการจัดตั้ง พีระยานาวิน ศูนย์เลยขึ้น โดยได้เริ่มการก่อสร้างตั้งแต่เดือนธันวาคม 2541โดยรองรับเด็กนักเรียนในหมู่บ้านใกล้เคียง เช่น บ้านนำเจริญ บ้านนาอีเลิศ บ้านเหนือ บ้านบุ่งคล้า บ้านปากเป่ง บ้านวังน้ำเย็น ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลยสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยานาวิน ศูนย์เลย เริ่มเปิดดำเนินการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2542 และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2542ปัจจุบันเปิดดำเนินการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กจำนวน 3 ห้องเรียน มีจำนวนเด็กทั้งสิ้น 104 คน เป็นนักเรียนชาย จำนวน 50 คน และ นักเรียนหญิงจำนวน 54 คน

——————————————————————————————————-
ทำพิธีเปิด วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2542
ประธานพิธีเปิด ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
เปิดทำการครั้งแรกวันที่ 12 พฤษภาคม  2542
มีห้องเรียนจำนวน 2 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 87 คน ชาย 53 คน หญิง 34 คน และครูจำนวน 5 คน

ปัจจุบัน มีห้องเรียนจำนวน 3 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 128 คน ชาย 70 คน หญิง 58  คน และครูจำนวน 8 คน
สรุป จำนวนเด็กที่เข้ารับการเลี้ยงดูตั้งแต่เริ่มเปิดศูนย์ฯ จนถึงปัจจุบันจำนวนทั้งสิ้น 586 คน

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม
18,033,628.00 บาท

(ตั้งแต่เริ่มเปิดทำการ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557)

capture-20141213-104745_Fotor

Pierra Navin Nursery Loei Center

          Its inauguration was presided over by Prof.Dr.Ukrit Mongkolnavin on September 24,1999.

          It  admitted the pupils for the fitst time on May 12,1999

          With 2 classrooms having total pupils of 87 persons,male 53  persons,female 34 persons and 5 teachers.

Presently : There are 3 classrooms with total pupils of 128 persons,male 70 persons,female 58 persons and 8 teachers.

Conclusion : Total number of children admitted to this center since its   opening until present : 586 persons

Construction and Renovation Cost :  18,033,628.00 Baht

(Latest data as of  December 31,2014).

Address : 82 Moo 12,Ban Namcharoen,Wangsaphung Subdistrict,Wangsaphung District,Loei Province  42130  Tel.042850676   Fax 042850676

 capture-20141213-104745_Fotor

สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยานาวิน

ศูนย์กาญจนบุรี

 

   IMG_9572IMG_9557

ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน พร้อมด้วยตัวแทนครูใหญ่ศูนย์สาขา และศูนย์พหลโยธิน 47 พร้อมคณะ ได้เดินทางไปทำบุญที่วัดพระแท่นดงรัง วรวิหาร พร้อมกันนั้นท่านประธานฯ ได้เยี่ยมชมพีะยา นาวิน ศูนย์กาญจนบุรี และได้เห็นว่าที่นอนเด็ก เก่ามากแล้วสมควรเปลี่ยน ได้มอบหมายให้เลขาธิการฯ และเหรัญญิกจัดเปลี่ยนที่นอนเด็กทั้งหมดให้มีสภาพดีถูกสุขลักษณะ ภายในสัปดาห์หน้า ให้ไปดำเนินการ และมอบให้ทุกศูนย์เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกันตามนโยบายการบริหารของท่านอีกทั้งยังมีเรื่องน่าประทับใจ สำหรับครู ที่ท่านประธานฯ มีเมตตาให้ตัวแทนครูมาร่วมถ่ายภาพคู่ เพื่อเป็นที่ระลึก และนำไปติดที่ศูนย์ฯของแต่ละศูนย์ฯ โดยท่านได้นั่งเก้าอี้ และครูก็ต้องนั่งที่พื้นตามมารยาทของผู้น้อยแต่ท่านเมตตาให้ยืน โดยท่านประธานฯ บอกว่า ” ยืนเถอะยืน เราเป็นคนเหมือนกันไม่ใช่เจ้านาย คนเหมือนกันย่อมเสมอกัน ” สร้างความประทับใจและปราบปลื้มเป็นอย่างมากแก่คณะครูและผู้ติดตาม ท่านประธานยังได้ลงนามในสมุดเซ็นเยี่ยมโดยมีใจความว่า 

 

IMG_9565
” ได้มาเยี่ยมศูนย์กาญจนบุรีได้เห็นความเจริญและพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นมาก พวกเราโชคดีที่ได้เจ้าคุณ
เจ้าอาวาสได้เมตตา ลงมาดูแลด้วยตัวท่านเอง และครูของเราก็เข้มแข็งสามัคคี เป้นครูด้วยจิตวิญญาณกันทุกคนคณะครูจากศูนย์ต่างๆ มาให้กำลังใจในวันนี้ เป็นการแสดงนำ้หนึ่งใจเดียวกันของคณะครู ได้มอบหมายให้เลขาธิการฯ และเหรัญญิกจัดเปลี่ยนที่นอนเด็กทั้งหมดให้มีสภาพดีถูกสุขลักษณะ ภายในสัปดาห์หน้าขอให้มีความสุขความเจริญทุกคน “ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวินเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

 


ระวัติ

แต่เดิมได้จัดตั้งเป็นศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์  วัดพระแท่นดงรังวรวิหารได้เริ่มดำเนินการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช2536 โดยใช้อาคารของวัด และ อาคารที่ตั้งภายในบริเวณวัด เปิดทำการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กในระยะแรกจำนวน 3 ห้องเรียน โดยใช้เงินทุนของวัด และ เงินสนับสนุนจากกรมศาสนา

ต่อมา ในวันที่ 27 มีนาคม พุทธศักราช 2539 พระวิสุทธิกาญจนวิบูลย์เจ้าอาวาสวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร ในนามของศูนย์พัฒนาเด็กวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร ได้มีลิขิตถึงศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ประธานกรรมการบริหารพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ เพื่อขอรับความอนุเคราะห์สนับสนุนในส่วนต่างๆ

จากนั้น พีระยานุเคราะห์มูลนิธิได้จัดส่งคณะครูเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร เพื่อรวบรวมข้อมูลในการดำเนินการรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ เข้ามาอยู่ในความอนุเคราะห์ของพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ

ต่อมา ท่านประธานฯ ได้พิจารณาเห็นสมควรรับศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร ให้อยู่ในความอนุเคราะห์และได้จัดส่งคณะครูเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการปรับปรุงอาคารและส่วนต่างๆ ให้เป็นที่เรียบร้อย และเปิดการเลี้ยงดูเด็กในนาม   สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน

พีระยานาวิน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2542 โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2543 เปิดทำการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
————————————————————–
ทำพิธีเปิด วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
ประธานพิธีเปิด สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
เปิดทำการครั้งแรกวันที่ 11 กรกฏาคม 2542

มีห้องเรียนจำนวน 5 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 177 คน ชาย 84 คน หญิง 93 คน และครูจำนวน 9 คน

ปัจจุบัน มีห้องเรียนจำนวน 6 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 210 คน ชาย 113 คน หญิง 97 คน และครูจำนวน 19 คน
สรุป จำนวนเด็กที่เข้ารับการเลี้ยงดูตั้งแต่เริ่มเปิดศูนย์ฯ จนถึงปัจจุบันจำนวนทั้งสิ้น 2,074 คน

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม
6,340,420.00 บาท

(ตั้งแต่เริ่มเปิดทำการ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557)

capture-20141213-104745_Fotor

Pierra Navin Nursery Kanchanaburi Center

          Its inauguration was presided over by Patriarch Somdej Phra Buthacharn of srakes Rajavoraviharn Temple on July 11,2000.

          It  admitted the pupils for the fitst time on July 11,1999

          With 5 classrooms having total pupils of 177 persons,male 84 persons,female 93 persons and 9 teachers.

Presently : There are 6 classrooms with total pupils of 210 persons,male 113   persons,female 97 persons and 19 teachers.

Conclusion : Total number of children admitted to this center since its  opening until present : 2,074 persons

Construction and Renovation Cost :  6.340,420.00 Baht

(Latest data as of  December 31,2014).

Address : Phrathaen Dong Rang Voraviharn Temple ,Phrathaen Subdistrict,Thamaka District, Kanchanaburi Province 71130  Tel.034643460   Fax 034643460

capture-20141213-104745_Fotor 

 

     

 

 

 

adminสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยานาวิน ศูนย์ต่างๆ