หลักสำคัญในการดำรงชีวิต (๒)

  • ไม่คล้อยตามในสิ่งไม่ถูกต้อง (I will not be swayed by things that I think are wrong)

 

IMG_0001

ถ้าเราทำอะไรโดยสุจริตใจ โดยยึดมั่นในหลักการผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเองก็ต้องการฟังความคิดที่บริสุทธิ์ยุติธรรม เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าผู้ปกครองบ้านเมืองไม่ว่าเราจะไปมอง ไปกล่าวหาอะไรก็ตาม ท่านก็รับฟังเหตุผล หลักการ หลักวิชาที่ถูกต้อง ซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจว่า ตลอดเวลาที่รับใช้บ้านเมืองมาได้แสดงความคิดเห็นโดยบริสุทธิ์และถูกต้อง ผู้ใหญ่รับฟังทุกยุคทุกสมัย แม้กระทั่งปัจจุบัน

ผู้นำธุรกิจ ปีที่3 ฉบับที่ 32, สิงหาคม 2532, หน้า 18

 

If we act sincerely and stand up for our principles,high-ranking people in our country must listen to sincere and fair opinions.Our national administrators,no matter how we look at them or condemn them,listen to reason and to honest theories or principles.It was my pride that during the whole time I served the country I gave my opinions sincerely and correctly.My elders always listened to me,even now.

Phu Nam Thurakrit, Vol.3 No.32, August 1989, p.18


 

  • ความถูกต้อง (the principle of right)

IMG_0002

ในชีวิตนี้ ถือหลักความถูกต้องมาก ถูกต้องตามกติกาบ้านเมือง กติกาสังคม เมื่อไหร่มีกติกา ต้องเคารพกติกา ถ้าเห็นว่ากติกาไม่ถูก ก็หาหนทางแก้

ไฮ-คลาส มิถุนายน 2527,ปีที่ 1 ฉบับที่ 9,หน้า 37-47

In this life I have believed firmly in the principle of right.Being right according to the rules of the country,the rules of society.Wherever there are rules,they must be respected.If the rules are not right,we must find a way to correct them.

Hi-Class, June 1984,Vol.No.9, pp.37-47

 


  • สติ,สมาธิ,ปัญญา (possessing awareness and mental discipline)

IMG_0002

ถ้าจะพูดกันถึงแง่พุทธศาสนา ก็หมายความว่า มีสติ มีสมาธิ การจะมีสติหรือมีสมาธิ ก็ต้องมีศีล คำว่ามีศีลก็หมายความว่า อยู่ด้วยคุณธรรม ด้วยความกตัญญู ด้วยไม่ลบหลู่ดูหมิ่นผู้อื่น ด้วยไม่เจตนาร้าย มีความสุจริตใจต่อคนอื่น ต่อบ้านเมือง อันนี้เป็นศีลแม้จะมีศีล 5 ศีล8 อะไรก็ตาม ก็ทำให้เกิดสมาธิเพราะไม่ว่าใครจะเข้าใจผิดอย่างไรก็ตาม เราก็ไม่หวั่นไหวเพราะเราถือว่าเรามีเจตนาบริสุทธิ์ ก็เกิดสมาธิ พอเกิดสมาธิ ก็เกิดปัญญา อันนี้ก็เป็นหลักพุทธศาสนาเหมือนกัน มีศีล สมาธิ ปัญญา เพราะฉะนั้น ตัดสินอะไรไปก็ไม่พลาด

สไตล์ ปีที่3 ฉบับที่ 28,  2530, หน้า 11-24

If we talk from the Buddhist perspective,it means possessing awareness and mental discipline.In order to know awareness,we must first have morality.This means living in virtue,gratitude,humility,goodwill,and honesty.Whether we observe five or eight moral precepts,they create mental discipline because no matter how others may misunderstand,we are not swayed because we believe our intentions are right.Mental discipline leads to wisdom.This is the principle of Buddhism.There are moral precepts,mental discipline,and wisdom.Therefore we do not make incorrect decisions.

Style, Vol.3 No.28,May 1987, pp.11-24


  • ทำความดีละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ (Do good deeds,Avoid voice,Cultivate a pure heart)

IMG_0059

คนที่สอนศาสนาจำนวนไม่น้อยก็ไม่เข้าใจแก่นแท้ของศาสนา เวลาไปพูดให้คนฟังแล้วเข้าใจยาก แต่ที่จริงแก่นแท้ของศาสนาพุทธมีนิดเดียวคือ ทำความดีและละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ 3 อย่างนี้คือหัวใจของศาสนา ซึ่งเราสอนกันแทบตาย ก็ไม่พ้นหลัก 3 ประการนี้ การทำความดี ใครๆก็รู้ว่าทำอย่างไร ละเว้นความชั่วทำอย่างไร จริงๆพระพุทธเจ้าท่านให้ข้อกำกับมาแล้ว คือการประพฤติอยู่ในศีลธรรมก็คือทำความดี ศีลอะไร ที่จริงศีล 5 ก็พอแล้วสำหรับคนโดยทั่วไป ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ก็นึกเสียว่าคนอื่นเขามีกรรมติดตัวมา ที่เขาชั่วบ้างเลวบ้าง แต่เราพยายามมีเมตตาให้อภัย จิตใจเราก็เป็นสุข เกิดเป็นสมาธิ ก่อให้เกิดปัญญา เกิดเป็นบารมี อย่างผมนี้ยังไม่ใส่แว่น ยังไม่เคยย้อมผม ไม่เคยมีความวิตกกังวล แม้กระทั้งเมื่ออยู่ในวงการการเมือง ภาระหนักเหลือเกิน ใครๆบอกว่าแย่แน่ๆ แต่เราไม่คิดอย่างนั้น หนักก็หนัก หนักในแง่ที่ว่า เวลาของตัวเองน้อย แต่ไม่เคยถือว่าในระหว่างทำงานให้บ้านเมืองจะเป็นภาระที่หนักเกินไป ทุกอย่างคลี่คลายได้เสมอ เพราะเราพยายามใช้ความรู้ความสามารถและเรามีความจริงใจในการทำงานเพื่อส่วนรวม

G.M ฉบับที่ 59 , มีนาคม 2534

Many people who teach religion do not understand the essence of religion.When they give a lecture to people,it is hard to understand.in fact,the essence of Buddhism consists of only a few points:do good deeds,avoid voice,cultivate a pure heart.These three points are the heart of religion.No matter how we teach,they are unavoidable.

Most people know how to perform a good deed.How to avoid vice In fact,the Lord Buddha has given us some guidelines,such as behaving according to moral principles.What moral principles.Five will do for This in general to make the heart pure.We should not just think that people are bad because it is their karma.We should try to be kind and forgive them.Our heart will lighten,and we will learn mental discipline,leading to wisdom and virtue.

I do not wear glasses,nor do I dye my hair.I never had any worries,even in political life,which was a heavy burden.Many people said it would be a disaster for me,but I didn’t think so.If it was a burdensome,then it was burdensome.That was because I had very little time to myself.But I never thought that working for my country would be too much of a burden to bear.Everything always comes out well if we try to use our knowledge and we work sincerely for the common good.

G.M.,Vol.59, March 1991


  • หลัก ๓ ป. ประพฤติดี ปฏิบัติดี และประหยัดดี

2035

ประพฤติดี หมายความว่า ต้องอยู่ในศีลธรรม มีมนุษยธรรม มีความเมตตาและขณะเดียวกันช่วยเหลือใครได้ก็ช่วย ปฏิบัติดีอันนี้สำคัญ คำนี้คือเราอยู่ในหน้าที่การงานอะไรก็ต้องปฏิบัติให้เต็มที่เต็มความสามารถ ถ้าเป็นนักเรียนก็ต้องเรียนหนังสือให้ดีที่สุด การเรียนให้ดีที่สุดนั้นไม่ใช่แค่เรียนให้ได้ปริญญา แต่เรียนแล้วต้องรอบรู้ในสิ่งที่เรียน พอมาทำงานในหน้าที่ไหนก็ต้องมีความรับผิดชอบในงานอย่างเต็มที่ ไม่ใช่ทำงานให้หมดไปวันๆ เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นส่วนรวมกับหน่วยงานนั้นๆก็ทำ แม้จะลำบากยากเข็ญอย่างไรก็ตาม อย่างสมมติว่า ทำงานกฎหมายเริ่มจากเป็นทนายทำงานกฎหมายก็คิดว่าต้องทำอย่างไรสักวันหนึ่งถึงจะมีสำนักงานกฎหมายเป็นของตัวเองได้ ที่จะเป็นแบบอย่างแก่นักกฎหมายทั่วไป ทำอย่างไรจะให้นักกฎหมายไทยเป็นที่ยอมรับของทั่งชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างนี้ เป็นต้น ทีนี้ ว่าถึงการประหยัดดี ประหยัดนี่ไม่ได้หมายความว่า ตระหนี่ถี่เหนียว แต่คนเราควรมีหลักการใช้เงินให้ถูกต้อง อะไรที่คิดว่าเป็นส่วนเกินก็นำไปทำบุญหรือบริจาค ไม่อยู่กินฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินฐานะ แต่คำว่าประหยัดนี่ปีหนึ่งอาจจะบริจาคเพื่อการกุศลเป็นแสนๆล้านๆนี่ก็เป็นเรื่องประหยัดถ้าเรามีความสามารถที่จะทำได้โดยตัวเองและครอบครัวไม่เดือดร้อน สรุปว่า ยึกหลัก 3 ป.ที่พ่อสอนมา เราประยุกต์หลักนี้เอาตัวรอดมาได้

G.M. ฉบับที่ 59, มีนาคม 2534

 

My life is probably like anyone else’s,but in my work and in my private life I follow the three principles my father taught me : behave well, do your best,and be thrifty.Behaving well means being moral,human kind,and helpful whenever possible.Doing your best is important. It means doing your duty and working to the best of your ability. As students,we have to do our best in our studies,not only to obtain a degree but to acquire knowledge.At work,we have to take full responsibility for our work,and not just do it to pass the time.Whatever is in the interest of the organization,we must do it,no matter how difficult it is. In law,for instance,we start as an attorney,thinking about how to open our own law office one day,as a model for other lawyers,and how to win respect for Thai lawyers in the eyes of Thais and foreigners.Being thrifty does not mean being cheap.We should develop the habit of spending money correctly.Whatever is left over,give it as a donation or to make merit rather than using it to live extravagantly or spending more than you can afford.Each year I may donate to charity hundreds of thousands of baht,or even millions.This is also being thrifty if we can afford it without troubling our family.So,I follow my father’s principles.Brought up to date a little,they have served me well enough up to now.

G.M.,Vol.59, March 1991

capture-20141213-104745_Fotor


Hackหลักสำคัญในการดำรงชีวิต (๒)