ด้านศาสนา

ถ้าจะพูดกันถึงแง่พุทธศาสนา ก็หมายความว่า มีสติ มีสมาธิ

การจะมีสติ หรือมีสมาธิ ก็ต้องมีศีล คำว่ามีศีลก็หมายความว่า

อยู่ด้วยคุณธรรม ด้วยความกตัญญู ด้วยไม่ลบหลู่ดูหมิ่นผู้อื่น

ด้วยไม่เจตนาร้าย มีความสุจริตใจต่อคนอื่น ต่อบ้านเมือง

อันนี้เป็นศีล แม้จะมีศีล ๕ ศีล ๘ อะไรก็ตาม ก็ทำให้เกิดสมาธิ

เพราะไม่ว่าใครจะเข้าใจผิดอย่างไรก้ตาม เราก็ไม่หวั่นไหว

เพราะเราถือว่าเรามีเจตนาบริสุทธิ์ ก็เกิดสมาธิ พอเกิดสมาธิ

ก็เกิดปัญญา อันนี้ก็เป็นหลักพุทธศาสนาเหมือนกัน มีศีล สมาธิ ปัญญา

เพราะฉะนั้น ตัดสินอะไรไปก็ไม่พลาด

สไตล์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 26 2530, หน้า 11-24

capture-20141213-104745_Fotor

If we talk about Buddhism, it refers to conscience and concentration. One who can have conscience or concentration shall hold morality. The term ‘hold morality’ means live with ethics and gratitude not mischievously insulting other people but be honest to other people and our Country. This is precept, either 5 precepts or 8 precepts or whatsoever, can enable people to access concentration. Although anyone misunderstands us, it cannot make us feel sensitive because we deem that we have honest intention. That will make us achieve concentration and then achieve enlightenment. This is also the Buddhist rule. When we have morality, concentration and enlightenment, we can make our judgment with no mistake.

‘Style’, Year 3, Issue 26:1987, Page 11-24

capture-20141213-104745_Fotor

 


 

adminด้านศาสนา