กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการทันตกรรมชุมชน

The Community-based Dentistry Project

IMG_9642

ความร่วมมือ ระหว่าง พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบบรมราชชนนี
โดยศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลวิน ประธานกรรมการบริหารพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ
กับ ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เริ่มดำเนินการเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2550 โรงเรียนพีระยานาวิน ให้บริการแก่เด็กนักเรียนมากว่า 50 ชุมชน โครงการนี้ เป็นโครงการร่วมมือระหว่าง พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ประธานกรรมการบริหารพีระยานุเคราะห์มูลนิธิฯ กับ ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ.ทพ.สุนทราพงศ์ ระพีสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน และ ผศ.ทญ.ดร. ภฑิตา ภูริเดช หนองหารพิทักษ์ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการสุขภาพทางช่องปากแก่เด็กนักเรียนในชุมชนต่างๆ ที่เข้ารับบริการด้านการดูแลป้องกัน และรักษาทางทันตกรรมเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย การปฎิบัติดังกล่าว ดำเนินงานโดยนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ภายใต้การดูแล ควบคุมของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ นักเรียนได้รับการสำรวจและตรวจทางช่องปาก การดูแลป้องกันโรคและการป้องกันโรคทางช่องปากตามหลักทันตสุขศึกษา รวมถึง คำแนะนำ และให้นิสิตทันตแพทย์ได้มีความใกล้ชิดและเสริมส่งประสบการณ์ร่วมกัน ก่อให้เกิดประโยชน์ในการบำรุงดูแลรักษาช่องปาก
โครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก เด็กนักเรียนและนิสิตทันตแพทย์ต่างมีความใกล้ชิดผูกพัน และได้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่จะได้ใช้ความรู้ที่ร่ำเรียนมาเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นั้นหมายถึง คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ที่ควรจะได้รับการดูแล เอาใจใส่อย่างจริงจังทั่วถึงและต่อเนื่องเพราะประเทศจะเจริญรุ่งเรืองได้จะต้องขึ้นอยู่กับการสาธารณะสุข และการศึกษารวมเรียกว่าคุณภาพชัวิต ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่านและขอความดีที่ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างสรรค์นี้ ให้ทุกท่านมีความสุขกาย สุขใจมีกำลังสติปัญญาเพื่อส่วนรวมตลอดไป

Cooperation between Pierra Maternity And Child Welfare Foundation under the Royal Patronage of HRH the Princess Mother,by Prof.Dr.Ukrit  Mongkolnavin,the President of the Executive Committee,and the Community Dentistry Department,the Faculty of Dentistry,Chulalongkorn University.

It is carried out in May 2007 by Pierra Navin Schools in order to service pupils in more than 50 communities.This Project is carried out by Pierra Maternity And Child Welfare Foundation under the Royal Patronage of HRH the Princess Mother,by Prof.Dr.Ukrit Mongkolnavin,the President of the Foundation, in collaboration with the Community Dentistry Department of the Faculty of Dentistry,Chulalongkorn University by Associate Prof.Dentist Suntraphong Raphisuwan,the Head of the Community Dentistry Department and Assistant Prof.Dr.(Dentist)Bhathita Bhuridet Nongharnphithak.

The Project has objectives to provide services on oral hygiene to children and pupils in various communities by Pierra Navin Schools serving as centers to provide services in prevention from oral diseases and preliminary treatments of such diseases free of charge.Those services are provided by the dentistry students of the 5th year classes under the supervision of their specialist lecturers.In this connection,pupils can access oral hygiene examination , oral care and prevention from oral diseases including counseling services pursuant to dentistry. In the meantime,those dentistry students can create close relationships and get experience from their practice which brings benefit to the public leading to the public well-being because the Country can be well-developed through public health and education.

capture-20141213-104745_Fotor

โครงการแลกเปลี่ยนไทย – เดนมาร์ก

    The Thai-Danish Joint Project

DSC02372

เป็นโครงการร่วมกันระหว่าง พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
กับสถาบันการศึกษา ณ ประเทศเดนมาร์ก โดยการประสานงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการแลกเปลี่ยนไทย –  เดนมาร์ก เป็นโครงการร่วมกันระหว่าง พีระยานุเคราะห์มูลนิธิในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กับสถาบันการศึกษา ณ ประเทศเดนมาร์ก เริ่มโครงการในปีพุทธศักราช 2543 โดยการประสานงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานด้านการสอน ณ โรงเรียนพีระยานาวิน รุ่นที่ 1 ในเดือนสิงหาคม 2543 ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความช่วยเหลือจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุเคราะห์อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ให้กับนักศึกษาเดนมาร์ก

อาจารย์สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาที่ฝึกสอน ณ ศูนย์พหลโยธิน 47 อาจารย์จีระพันธุ์ พูลพัฒน์ และอาจารย์วรวรรณ เหมชะญาต อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาที่ฝึกสอน ณ ศูนย์อยุธยา รูปแบบการดำเนินงาน สถาบันการศึกษาจะประสานงาน และส่งนักศึกษาเข้าฝึกสอน ปีละ 2 รุ่นระยะเวลา รุ่นละ 6 เดือน ทั้งนี้ได้ดำเนินการแล้วทั้งสิ้น จำนวน 11 รุ่น มีนักศึกษาฝึกปฎิบัติการสอน จำนวน 54 คน ปัจจุบัน ดำเนินการเป็นรุ่นที่ 12 และ โดยมีนักศึกษาจากประเทศเดินมาร์ก เข้าฝึกปฎิบัติงานสอนรุ่นที่ 12 จำนวน 6 คน โดยเริ่มฝึกปฎิบัติงานด้านการสอนระหว่างเดือน สิงหาคม 2551 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2552


It is a cooperation project between Pierra Navin Maternity&Child Welfare Foundation,under the Royal Patronage of Her Royal Highness the Princess Mother ,and various educational institutes of Denmark,by Chulalongkorn University’s interaction

The Thai-Danish Joint Project,it is a cooperation project between Pierra Maternity & Child Welfare Foundation,under  the Royal Patronage of Her Royal Highness the Princess Mother,and various educational institutes of Denmark,it is initiated in 2000,by Chulalongkorn University’s  interaction with those Danish educational institutes to admit their students to being trained as teachers at Pierra Navin Schools which the first batch began in August 2000.The Project has continually been carried out in collaboration with Chulalongkorn University and Srinakarinwirot University by these two Universitie’s supporting their lecturers  to act as advisers of Danish students.

The operation of the Project : Danish educational institutes interact with the Thai relevant parties to send their students to be trained in 2 batches a year.Untill now,11 batches of Danish students have been trained,in a total number of 54 persons.Presently,it is of the 12th batch,where there are 6 Danish students attending the teaching training at Pierra Navin School between August 2008 and February 2009.In such joint project,we interact  with 5 Danish educational institutes with 54 Danish students having been trained.

capture-20141213-104745_Fotor

ค่ายเยาวชน PNYC

PNYC  Youth Camp

6 (5)

ความร่วมมือระหว่าง พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ – ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน
กับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 1 – 5  ครั้งที่ 6 กับกองทัพภาคที่ 1
โครงการค่ายส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
โดรงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 Cooperation among Pierra Maternity And Child Welfare Foundation under the Royal Patronage of HRH the Princess Mother , Prof.Dr.Ukrit-Thanpuying Montinee Mongkolnavin Foundation and the Quartermasters of the Police Patrol for the 1st – 5th camps,and Army 1 ,the Royal Thai  Army for the 6th camp.The Program of Knowledge of Agricultural Science and Technology Promotion Camp:          It is a program initiated by HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn,implemented by Pierra Maternity And Child Welfare Foundation under the Royal Patronage of HRH the Princess Mother.
 
 capture-20141213-104745_Fotor

ชมรมผู้ปกครองและครู

  11070349_10153147065771465_300918807_o

การดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็ก พีระยา นาวิน ในเบื้องต้นเป็น “การให้” โดยมูลนิธิฯแต่ฝ่ายเดียว จนถึงปี พ.ศ. 2541 ประธานมูลนิธิฯ จึงมีนโยบายให้ครูพีระยา นาวิน ทุกศูนย์ เชิญผู้ปกครองมาร่วมประชุมเพื่อจัดตั้ง “ชมรมผู้ปกครองและครู” ขึ้น เพื่อให้มีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ โดยให้เข้ามามีส่วนร่วม แทนการ “เป็นผู้รับ” แต่อย่างเดียว

นโยบายนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง โดยมีการประชุมเลือกตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการชมรมทุก ๆ ปี และกรรมการชมรมแต่ละศูนย์และทุกรุ่น มีความสนใจ และกระตือรือร้นในการแสดงความคิดเห็น มีข้อเสนอแนะ และมีการจัดหาทุนมาสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ ในรูปแบบที่นิยมมากที่สุดคือ การจัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยไม่มีการเบียดเบียน และแต่ละศูนย์ได้เงินมาสนับสนุนการดำเนินงาน เช่น การจัดหาอุปกรณ์การเรียน การสอนเพิ่มเติม การก่อสร้างต่อเติมห้องเรียนและอื่น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์มาก แต่สิ่งที่มูลนิธิฯต้องการมากที่สุดคือ การสร้างให้ผู้ปกครองมีจิตใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับครูและมูลนิธิฯ ด้วยความสมัครใจ เพราะสิ่งที่ผู้ปกครองกระทำไปจะมีผลต่อเด็ก ๆ อย่างมาก รายการสนับสนุนของชมรมต่าง ๆ ที่ผ่านมาจัดซื้อ อาทิเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

สรุปเงินรับบริจาคของสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยา นาวิน
จำนวน  10  ศูนย์    9  จังหวัด

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่ปี 2555 – 2557

ที่ ศูนย์ ประจำปี 2555 ประจำปี 2556 ประจำปี 2557 รวมทั้งสิ้น
1 พหลโยธิน 47        2,176,660.00        2,006,940.00     2,158,392.00                          6,341,992.00
2 ธาตุทอง        1,073,100.00           876,210.00        890,510.00                          2,839,820.00
3 อยุธยา           903,495.00           912,266.00        945,215.00                          2,760,976.00
4 ปัตตานี           527,515.00           552,765.00        447,038.00                          1,527,318.00
5 ลำปาง           329,315.00           374,090.00        426,270.00                          1,129,675.00
6 เลย           353,050.00           367,640.00        370,260.00                          1,090,950.00
7 ศรีสะเกษ           371,020.00           385,140.00        359,120.00                          1,115,280.00
8 ขอนแก่น           243,980.00           234,740.00        214,700.00                             693,420.00
9 สกลนคร           226,400.00           239,840.00        287,740.00                             753,980.00
10 กาญจนบุรี                          –                         –                      –                                            –

รวมทั้งสิ้น

                       18,253,411.00

 (สิบแปดล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน) 

capture-20141213-104745_Fotor

adminกิจกรรมและโครงการต่างๆ