คำถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐

                    รัฐสภา_0006

รัฐสภา_0007

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ พุทธศักราช 2530


                             รัฐสภา_0001

คำถวายพระพรชัยมงคล

ของ ฯพณฯศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ประธานรัฐสภา

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2530

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

        ข้าพระพุทธเจ้า นายอุกฤษ มงคลนาวิน ประธานรัฐสภา ในนามของสมาชิกวุฒฺิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย  ต่างมีใจปราโมทย์ยินดีเป็นล้นพ้น เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท องค์พระมหากษัตริยาธิราช ซึ่งทรงเป็นมหาราช สถิตอยู่ในส่วนลึกของจิตใจแห่งปวงชนชาวไทยทั้งชาติและไม่อาจขาดไปจากประเทศไทย ทรงเป็นศูนย์ รวมจิตใจ และความรักใคร่ในแผ่นดินไม่มีวันสิ้นไปแม้ตามกาลเวลา

        ตลอดหกสิบพระชนมพรรษา ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงอุทิศพระองค์ เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างจริงจัง ไม่ได้ทรงประทับอยู่แต่ในพระราชวังที่พร้อมพรั่งด้วยความสุขแต่เสด็จร่วมทุกข์สุขกับประชาชนในทุกหนทุกแห่ง โดยเฉพาะในแหล่งที่แห้งแร้งกันดาร พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานาประการที่ทรงปฏิบัติ ล้วนเป็นไปเพื่อขจัดทุกข์และบำรุงสุขแก่ประชาชนทั่วพระราชอาณาเขต ทำให้ทรงรอบรู้เหตุที่เป็นปัญหาของประเทศและประชาชนตามที่เป็นจริงอย่างลึกซึ้งจึงทำให้ทรงสามารถวางโครงการพัฒนาด้านต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมผสมผสานเป็นแนวทางให้ราชการรับไปศึกษาและปฏิบัติ ทำให้บังเกิดผลสำเร็จอย่างเด่นชัดและสมบูรณ์เกื้อกูลผลประโยชน์ให้ประเทศชาติและประชาชนตลอดเวลาอันยาวนานทำให้เกิด “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”มากมายกระจายอยู่ทั่วไป โดยไม่สนพระทัยคำนึงถึงความยากลำบาก การเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย หรือ ภยันตรายใดๆความใส่พระทัยในการประกอบกรณียกิจ ทำให้ไม่ทรงคิดถึงวันเวลาสี่สิบสองปีที่่ผ่านไปทรงรับราชการด้วยการทุ่มเทน้ำพระทัยและสติปัญญาให้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง เพื่อจรรโลงความถูกต้อง ความยุติธรรม ทรงกระทำแต่กรรมดี โดยไม่มีโมหะ โทสะ มาครอบงำ  พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงกระทำมากมายเหลือล้ำเกินกว่าที่จะสรรหาถ้อยคำนำมาพรรณนา

        ขอพระพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ สังฆานุภาพ และพระบุญญานุภาพแห่งพระบรมมหากษัตริยาธิราช ทรงอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงแคล้วคลาดจากอุปัทวันตรายใดๆ ทรงเป็นหลักรวมใจ และทรงเป็นที่เคารพสักการะของราษฎรอย่างสูงสุด ประดุจดวงประทีปส่องสว่างภายในใจของสมาชิดรัฐสภา และประชาชนชาวไทย พระมหากรุณาธิคุณเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมเหนือดวงใจอย่างแนบสนิท ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายของตั้งจิตปรารถนาโดยสมานฉันท์โอกาสสำคัญอันใดที่เนื่องในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จักนำตัวเข้ารับใช้จักถือเป็นมหามงคลสมัยที่จะต้องรวมจิตรวมใจกันประกอบความดีถวายเป็นราชสักการะเฉลิมพระเกียรติและเพิ่มพูนพระบุญญาธิการสมภารบารมีให้เป็นที่สดุดีปรากฏพระเกียรติยศแผ่ไพศาลตลอดนิรันดร์เทอญ

                                                        ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

capture-20141213-104745_Fotor

Hackคำถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐