ศาสนสถาน (๒)

7.วัดหลวงสบปราบ จังหวัดลำปาง

ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ – ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน

เป็นประธาน ในพิธียกช่อฟ้า เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2531 และเป็นประธานก่อสร้างพระวิหารได้สำเร็จเรียบร้อย เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,750,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) และได้ทำพิธีฉลอง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532

 

Soppab1

 capture-20141213-104745_Fotor

IMG3

8. วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี

ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ – ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน
เป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์แผ่นพับ นำเที่ยววัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ถวาย จำนวน 72,000 ฉบับ เป็นเงิน 360,000 บาท(สามแสนหกหมื่นบาท) ในโอกาสอายุครบ 72 ปี เมื่อ พ.ศ. 2548

capture-20141213-104745_Fotor

23365_132894616871665_873436342_n

9. วัดบ้านหล่าย จังหวัดลำปาง

ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ – ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน

ถวายปัจจัยปูพื้นกระเบื้องอุโบสถ เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท(สองแสนบาท) เมื่อปี พ.ศ. 2531

 

422201_132894526871674_1327952830_n

capture-20141213-104745_Fotor

image-201405101104160

10. วัดอนาลโย จังหวัดพะเยา

ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ – ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน

สร้างบันไดพญานาค เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาท) เมื่อ พ.ศ. 2525

 

capture-20141213-104745_Fotor

11lelai

11. วัดป่าลิไลยก์ จังหวัดพัทลุง

กุฏิเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
น้อมเกล้าถวายโดย
ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ – ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน
16 สิงหาคม พ.ศ. 2536
b_1020813_130633
capture-20141213-104745_Fotor
w1

12. วัดแจ้งแสงอรุณ จังหวัดสกลนคร

วัดแจ้ง2

ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ – ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน
ถวายปัจจัยสนับสนุนงบประมาณทาสีสร้างอุโบสถ ค่าตกแต่ง พร้อมค่าแรงเป็นเงินรวมประมาณ 660,000 บาท (หกแสนหกหมื่นบาท)

w2

capture-20141213-104745_Fotor

adminศาสนสถาน (๒)