สังคมสงเคราะห์

เมืองไทยเป็นเมืองพุทธ ความเมตตากรุณานี้สำคัญ

สำคัญกว่าสิ่งอื่น เพราะฉะนั้น หลักของเรานี้คือ

หลักเฉลี่ยความสุข คนที่มีอะไรพร้อมแล้ว ก็ควรเฉลี่ยความสุข

มาให้คนที่ยังไม่พร้อม ไม่ว่าทางด้านวัตถุหรือด้านจิตใจ

“เอ็กซ์คลูซีพ ศจ.ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน”, ผู้หญิง
ปีที่ 2 ฉบับที่ 13 กรกฎาคม 2527, หน้า 90-98

capture-20141213-104745_Fotor

Thailand is a land of Buddhism, kindness and compassion is more crucial than anything else. Therefore, our principle is sharing happiness. Any people who lack for nothing should share happiness to those who are in material or spiritual lack.

‘Exclusive Prof. Dr.Ukrit Mongkolnavin’,
Phuying Magazine, Year 2, Issue 13, July 1984, Page 90-98

capture-20141213-104745_Fotor


 

 

adminสังคมสงเคราะห์