ประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญสดุดี

 

 

 capture-20141213-104745_Fotor

H.E.Andre Arnaud เอกอัครราชฑูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย

ทำพิธีมอบอิสริยาภรณ์ Commander of Legion D’Honneur ซึ่งเป็นอิสริยาภรณ์ชั้นสูงของประเทศฝรั่งเศส

แด่ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ประธานรัฐสภา ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์อย่างสูง

ในการเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๒๙ ณ สถานฑูตฝรั่งเศส

capture-20141213-104745_Fotor

พลตำรวจโท ประวิทย์ วงศ์วิเศษ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน

มอบเครื่องหมายปีกร่มกิตติมศักดิ์ ชั้น ๑ ของกรมตำรวจ

พร้อมประกาศนียบัตรแด่ประธานรัฐสภา ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์แก่กิจการของกรมตำรวจ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๒๙ ณ ห้องรับรอง พระที่นั่งอนันตสมาคม

01_0001

capture-20141213-104745_Fotor

พิธีมอบปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๕

 

capture-20141213-104745_Fotor

Hackประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญสดุดี