งานอดิเรก

ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ได้ใช้เวลาว่างประพันธ์เพลงขึ้นหลายเพลงเพื่อช่วยปลูกฝังจริยธรรม ศีลธรรม และคุณธรรม ให้เยาวชนของชาติเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และรับทอดภาระนำชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าต่อไปในอนาคต โดยได้อัญเชิญอมตพจน์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มาเป็นสาระสำคัญของเพลง “ขอเป็นคนดี” หนึ่งในเพลงชุด คนดีของสมเด็จย่า ดังแนวทางของพระองค์ที่ว่า “คนดีของฉันรึ จะต้องเป็นคนไม่พูดปด ไม่สอพลอ ไม่อิจฉาริษยา ไม่คดโกง …… แต่พยายามทำหน้าที่ของตนเองให้ดีในขอบเขตของศีลธรรม”

หนังสือพิพิธภัณฑ์สักทอง

capture-20141213-104745_Fotor

Prof. Dr. Ukrit Mongkolnavin has spent his free time in composing many songs aiming to encourage ethics, integrity and morals in juveniles of our Country hoping for their growing up to be quality adults and pursue the duty in driving the Thai Nation for prosperity and development in the future. He is inspired to insert the royal words of HRH the Princess Mother to serve as the theme of the Song ‘Desire to Be Good People’ (in Thai ‘Kho Pen Khon Dee’), a song in the album ‘To Be Good People of HRH the Princess Mother’. HRH the Princess Mother expressed her opinion, “My good people are those who neither lie nor flatter nor envy nor cheat other persons…but try to perform their best duty in compliance with morals.”

Golden Teak Museum Book

capture-20141213-104745_Fotor


 


adminงานอดิเรก