สมเด็จพระนางเจ้าฯพระราชทานเหรียญ สก.สดุดี

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พระราชทานเหรียญ สก.สดุดีแก่ “กรรมการกิตติคุณ”
ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ – ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน
ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2537

การบริจาคเงินเข้ามูลนิธิ ตึก สก. โดยผู้บริจาครายย่่อยและรายใหญ่

มีเหตุผลดังนี้

(ก) ประธานดำเนินการโครงการและคณะได้จ่ายเงินส่วนตัวไปในการดำเนินกิจการของตึก สก. แต่ประธานดำเนินการโครงการไม่ประสงค์ให้นำเงินค่าใช้จ่ายเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายโดยตรงในโครงการฯ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบการเงิน ซึ่งประธานดำเนินการโครงการเป็นผู้กำหนดระเบียบขึ้นเอง เช่น ค่าใช้จ่ายในงานเสด็จพระราชดำเนิน ในงานถวายพระกระยาหารค่ำ ณ พระที่นั่งอนันตสมาคมในวันที่ 10 มกราคม 2535 และวันที่ 9 มกราคม 2537 โดยครั้งแรกเชิญผู้บริจาครายใหญ่ จำนวน 600,000 บาทขึ้นไป และครั้งที่สองเชิญผู้บริจาครายใหญ่จำนวน 1,000,000 บาทขึ้นไป เข้าร่วมงานโดยไม่มีการเรี่ยไร ขายบัตร หรือรับบริจาคในงานแต่ประการใด การจัดงานทั้งสองครั้งเป็นเงินของประธานดำเนินการและคณะบริจาคให้มูลนิธิ ตึกสก. โดยไม่ต้องการใบรับเงิน หรือสิทธิประโยชน์จากสภากาชาดไทย และไม่ได้นำมาหักลดหย่อนภาษี รวมเป็นเงินประมาณ 8,000,000 บาท รายจ่ายค่าผลิตรายการเผยแพร่ในกิจกรรมของ ตึกสก. ทางสถานีโทรทัศน์โดยบริษัท เจ เอส แอล ฯ และค่าจัดสร้างเหรียญ สก.สดุดีประดับเพชร เพื่อมอบแก่ กรรมการกิตติคุณ มูลนิธิ ตึกสก. ซึ่งเป็นผู้บริจาคเงินให้แก่โครงการก่อสร้าง ตึกสก. เป็นเงินประมาณ 12 ล้านบาทเศษ โดยยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อ “ตึก สก.”

(ข) จ่ายค่าเครื่องตรวจคลื่นหัวใจ จำนวน 4,000,000 บาท ให้บริษัทผู้จำหน่ายโดยตรงตามความประสงค์ของผู้บริจาค (คุณหญิงมาลาทิพย์ โอสถานุเคราะห์ กับคณะ)

(ค) จ่ายเข้าโครงการ ตึกสก. และขอรับใบเสร็จจากสภากาชาดไทยสำหรับผู้บริจาคบางราย เป็นเงิน 7,682,133.36 บาท

(ง) มูลนิธิฯโดยศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน และคณะบริจาคให้โครงการก่อสร้าง ตึกสก. จำนวน 14,000,000 บาท

รวมรายจ่ายเฉพาะรายการข้างต้นเพื่่อโครงการก่อสร้าง ตึก สก. เป็นเงินประมาณ 41 ล้านบาท (ยังมีรายจ่ายอื่น ๆ อีก เช่น ค่าติดตั้งลิฟท์เพิ่มอีก 1 ตัว อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นเงินประมาณ 9 แสนบาท

capture-20141213-104745_Fotor

 

HM the Queen confers HM Queen Sirikiti
coins to exalt honorary members of the Executive Committee of HM Queen Sirikiti Building Foundation
HM the Queen confers HM Queen Sirikiti Coins to exalt honorary members
at Ananta Samakhom Throne Hall on January 9, 1994.

Donations to HM Queen Sirikiti Building Foundation by general and main donators:

This is for the following reasons:

A. The President and the Executive Committe of HM Queen Sirikiti Building Foundation have paid their personal disbursements for expenses of the activities carried out in HM Queen Sirikiti Building, but the President does not want to take these expenses as direct expenses in the Project because that is other expenses than those prescribed in its financial rules set forth by the President himself. Some examples of such expenses are hereby given: the expenses for the gala dinners where HM the Queen kindly presided over at Ananta Samakhom Throne Hall on January 10, 1992 and January 9, 1994. At the first gala dinner, main donators who donate 600,000 Baht and more per each person are invited to participate and at the second gala dinner, main donators who donate 1,000,000 Baht and more per each person are invited. In the connection, there are no tickets nor requests for donation in a form of organizing a fair. Such sum of money expended in both gala dinners totaling about 8,000,000 Baht that the President and the Executive Committee of the Foundation donate without claiming for any receipts or benefit from the Thai Red Cross Society, nor deducting of taxes; the expenses for a TV program produced by JSL Company to publicize activities carried out in HM Queen Sirikiti Building the expenses of making HM Queen Sirikiti Coins set with diamonds to be conferred to the honorary members of the Committee of the Foundation, who donate to HM Queen Sirikiti Building Foundation in the sum of approximately 12 million Baht; these are excluding other expenses of HM Queen Sirikiti Building.

B. Payment of EKG (electrocardiogram) equilpment of 4,000,000 Baht made directly to the supplier company pursuant to the intention of the donator (Khunying Malathip Osatanukroh and colleagues).

C. Contributions to HM Queen Sirikiti Building’s Project which some donators request receipts from the Thai Red Cross Society, in the sum of 7,682,133.36 Baht.

D. Donations made by Prof.Dr.Ukrit Mongkolnavin and colleagues to the Construction Project of HM Queen Sirikiti Building in the sum of 14,000,000 Baht.

The total sum of the above expenses is of approximately 41 million Baht (there are still other expenses such as installation of one additional elevator which is in process in the sum of approximately 9 hundred thousand Baht).

capture-20141213-104745_Fotor

adminสมเด็จพระนางเจ้าฯพระราชทานเหรียญ สก.สดุดี