งานด้านเด็กเยาวชน มอบทุนการศึกษา

                   IMG_0007


งานด้านเด็กและเยาวชน ได้แก่งานการอุปถัมภ์และให้ทุนการศึกษาเด็กที่ยากจนแต่มีความประพฤติดี ไม่เน้นให้ทุนแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ประพฤติดี เพราะนักเรียนที่เรียนดีมักมีโอกาสในการเรียนจึงไม่ใช่นักเรียนที่ยากจน


การจัดโครงการ “ข้าวสาร อาหารกลางวัน” โดยมอบข้าวสารแก่โรงเรียนต่าง ๆ ในเขตอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีจำนวน 51 โรงเรียน เป็นเวลา 2 ปี จนเกิดภาวะเศรษฐกิจการเงินในปี 2540

                                                IMG_6389(resize1024X
 อุปถัมภ์เงินทุนการศึกษา แก่สามเณรวัดถ้ำสิงโตทอง จำนวน 105 รูป เป็นรายเดือน ๆ ละ 25,000.00 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) หลังจากสร้างอาคารที่พักและอาคารเรียนใน พ.ศ. 2551 – 2552 งบประมาณ  1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)  และโต๊ะเรียน 75 ตัว เก้าอี้ 150 ตัว ในโอกาสครบรอบ 75 ปี

 อุปถัมภ์เงินทุนการศึกษา แก่สามเณรของวัดมณเฑียร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสามเณรชาวเขา จำนวน 19 รูป เป็นรายเดือนๆ ละ 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) และสร้างอาคารหอพักสำหรับพระสงฆ์และสามเณรเป็นเงิน 1,200,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) และสนับสนุนการก่อสร้างจนแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2553

 อุปถัมภ์สร้างห้องสมุด โรงเรียนคุรุราษฎร์ รังสฤษฏ์ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ฉลองอายุครบ  5 รอบในปี พ.ศ. 2537 เป็นเงิน 500,000.00 บาท (ห้าแสนกว่าบาท) อุปถัมภ์สมทบทุนซื้อที่ดินสร้างสนามกีฬา โรงเรียนคุรุราษฎร์ รังสฤษดิ์ เป็นเงิน 300,000.00 บาท (สามแสนบาท) (พ.ศ. 2553)

 อุปถัมภ์สร้างอาคารหอสมุด “ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ – ท่านผู้หญิงมณทินี มงคลนาวิน”  เป็นอาคาร 2 ชั้นพื้นที่ใช้สอยชั้นละ 200 ตารางเมตร รวม 400 ตารางเมตร ฉลองครบรอบ 75 ปี ณ วัดถ้ำสิงโตทอง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ทำการเปิดอาคารหอสมุดในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2552 อันเป็นวันทำบุญ คล้ายวันมรณภาพหลวงปู่โต๊ะ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2524 ใช้เงินประมาณ 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาท)

 การให้ทุนการศึกษาในโอกาสสำคัญ ได้แก่ การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน 600 คน ในเขตอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีทุนละ 1,000 บาท ในปี พ.ศ. 2537 เมื่อฉลองอายุครบ 60 ปี ในวาระเดียวกันได้มอบทุนการศึกษาและกระเป๋านักเรียนแก่นักเรียน 60 คน บริเวณคลองหลวง อำเภอรังสิต จังหวัดปทุมธานี (บริเวณที่ตั้งอาคารบ้านสักทอง “ตั้งแต่  พ.ศ. 2531” )

 ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 150 คนและนักเรียนจากอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีรวมทั้งนักเรียนยากจนบริเวณวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร จำนวน 500 ทุน ๆ ละ 1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาท) เมื่อฉลองอายุครบ 6 รอบ ( 72 ปี ) ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2549

อุปถัมภ์การก่อสร้างอาคารที่พักพระภิกษุ – สามเณร วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เป็นอาคาร 4 ชั้น 49 ห้อง คือ “อาคารสงฆ์พระมงคลนาวาวุธ” ชื่อบรรดาศักดิ์ของบิดา ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน (นาวาโทพระมงคล                  นาวาวุธ)

 capture-20141213-104745_Fotor
adminงานด้านเด็กเยาวชน มอบทุนการศึกษา