สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยานาวินศูนย์ต่างๆ (๒)

art ปกมูลนิธิ2

สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยานาวิน

ศูนย์ลำปาง

IMG_5389
IMG_5505IMG_4746
IMG_4850


ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ และท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน
เป็นประธานในพิธีเปิด อาคารเรียน 80 ปี ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
วันที่ 18 ตุลาคม 2557
ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 80 ปี ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
ค่าก่อสร้าง  อาคารเรียน  3,223,767.00 บาท
ค่า เสาไฟฟ้า  พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 ต้น   450,000.00.- บาท

รวมทั้งสิ้น 3,673,767.00 บาท
(สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)


ประวัติ

open3

แต่เดิมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นเจ้าของอาคาร จะทำการรื้อถอนอาคารนี้ออกไป  แต่พระครูสิริปุญญาภิรัตน์ เจ้าอาวาสวัดศรีหลวง และ นายเฉลิมพล ถ้ำทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลแจ้ห่ม ได้นำงบประมาณของวัด จำนวน 35,000 บาท ประมูลอาคารจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อนำมาเป็นสถานที่ในการเลี้ยงเด็ก

โดย นายเฉลิมพล ถ้ำทอง เห็นความเดือดร้อนของชาวบ้าน ที่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ต้องประกอบอาชีพนอกบ้าน เช่น ทำไร่ ทำนา รับจ้าง ค้าขาย จึงไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน เด็กๆที่ผู้ปกครองไม่สามารถนำไปฝากเลี้ยง จึงมักวิ่งเล่นในละแวกนั้นหรือไม่ก็ต้องอยู่ตามลำพังที่บ้าน

นายเฉลิมพล ถ้ำทอง ผู้ใหญ่บ้านจึงทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มายัง ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ประธานกรรมการบริหารพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ขอให้จัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนพีระยานาวิน ศูนย์ลำปางขึ้น โดยรองรับเด็กจากบ้านสา บ้านทุ่งปึ๋ง บ้านแป้น บ้านฮ่องลี่ บ้านม่วง บ้านสาแพะ อำเภอแจ้ห่มฯลฯ

ท่านประธานฯจึงเห็นสมควร และให้ความอนุเคราะห์ในด้านต่างๆ จนสามารถเปิดทำการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2543 และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2543 โดยเปิดทำการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
—————————————————————————————————–
ทำพิธีเปิด วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2543
ประธานพิธีเปิด สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน, ดร.พีระ มานะทัศน์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง)

เปิดทำการครั้งแรกวันที่ 9 มกราคม 2543
มีห้องเรียนจำนวน 3 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 115 คน ชาย 70 คน หญิง 45 คน และครูจำนวน 10 คน

ปัจจุบัน มีห้องเรียนจำนวน 3 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 80 คน ชาย 40 คน หญิง 40 คน และครูจำนวน 10  คน
สรุป จำนวนเด็กที่เข้ารับการเลี้ยงดูตั้งแต่เริ่มเปิดศูนย์ฯ จนถึงปัจจุบันจำนวนทั้งสิ้น 1,380 คน

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม
24,262,941.50  บาท

(ตั้งแต่เริ่มเปิดทำการ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557)
capture-20141213-104745_Fotor

Pierra Navin Nursery Lampang Center

          Its inauguration on March 3,2000 was presided over by Patriarch Somdej Phra Buthacharn of srakes Rajavoraviharn Temple,Prof.Dr.Ukrit Mongkolnavin,Dr.Pira Manathas(the Governor of Lampang Province)

          It  admitted the pupils for the fitst time on January 9,2000

          With 3 classrooms having total pupils of 115 persons,male 70  persons,female 45 persons and 10 teachers.

Presently : There are 3 classrooms with total pupils of 80 persons,male 40  persons,female 40 persons and 10 teachers.

Conclusion : Total number of children admitted to this center since its  opening until present : 1,380 persons.

Construction and Renovation Cost : 24,262,941.50 Baht

(Latest data as of December 31,2014)

Address : 436/15 Moo 1,Kamhaengsiri Road,Chaehom Subdistrict,Chaehom District,                                                     Lampang Province 52120 Tel.054369892   Fax 054369892

capture-20141213-104745_Fotor

สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยานาวิน
ศูนย์ศรีสะเกษ

si02 si01


พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ สนับสนุนการก่อสร้างอาคารสำนักงาน และ อาคารโรงอาหาร
สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยา นาวิน  ศูนย์ศรีสะเกษ 
เป็นเงิน  300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)


DSC02392

ประวัติ
สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยา นาวิน  ศูนย์ศรีสะเกษ
 


         องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเขวา ผู้นำชุมชน และชาวบ้านมีความประสงค์และมีจิตศรัทธาอย่างแรงกล้า ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาโดยเฉพาะการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย อายุ 2–6 ปี และ ได้รับทราบนโยบายของท่านประธานกรรมการบริหารพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ จึงได้มีหนังสือถึงท่านประธานกรรมการบริหารพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ   เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยา นาวิน ขึ้นที่ตำบลโพนเขวา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ตามหนังสือเลขที่ ศก.71001/39 ลงวันที่ 28   มกราคม 2545 โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลโพนเขวา ได้ให้การสนับสนุนเรื่องอาคารเรียน และมีงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน และปรับปรุงอาคารเดิมให้เป็นที่เรียบร้อยเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 564,600 บาท ซึ่งทางมูลนิธิได้ตอบรับและส่งเจ้าหน้าที่ลงมาสำรวจพื้นที่และเก็บข้อมูลเบื้องต้น เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2545

ต่อมาศาสตราจารย์ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ท่านประธานกรรมการบริหารพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ได้พิจารณาเห็นสมควรให้ความอนุเคราะห์เปิดสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยานาวิน อบต.โพนเขวา ศูนย์จังหวัดศรีสะเกษ โดยรองรับเด็กนักเรียนจากหมู่บ้านใกล้เคียงคือ บ้านเหล่าแค บ้านโพนเขวา บ้านหนองแวง บ้านหนองเข็ง เป็นต้น

สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยานาวิน อบต.โพนเขวา ศูนย์ศรีสะเกษ เปิดทำการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547
——————————————————————————
ทำพิธีเปิด วันที่ 18 กรกฎาคม  พ.ศ. 2547
ประธานพิธีเปิด ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
เปิดทำการครั้งแรกวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2546
มีห้องเรียนจำนวน 2 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 66 คน ชาย 27 คน หญิง 39 คน และครูจำนวน 5 คน

ปัจจุบัน มีห้องเรียนจำนวน 3 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 99 คน ชาย 49 คน หญิง 50 คน และครูจำนวน 8 คน
สรุป จำนวนเด็กที่เข้ารับการเลี้ยงดูตั้งแต่เริ่มเปิดศูนย์ฯ จนถึงปัจจุบันจำนวนทั้งสิ้น 482 คน

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม
14,614,177.00 บาท

(ตั้งแต่เริ่มเปิดทำการ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557)

capture-20141213-104745_Fotor

Pierra Navin Nursery Srisaket Center

          Its inauguration on July 18 ,2004

           was presided over by Prof.Dr.Ukrit Mongkolnavin.

          It  admitted the pupils for the fitst time on February  4,2003

          With 2 classrooms having total pupils of 66 persons,male 27  persons,female 39 persons and 5 teachers.

Presently : There are 3 classrooms with total pupils of 99 persons,male 49  persons,female 50 persons and 8 teachers.

Conclusion : Total number of children admitted to this center since its  opening until present : 482 persons

Construction and Renovation Cost : 14,614,177.00 Baht

(Latest data as of December 31,2014)

 Address : 86 Moo 5,Phonkhewa Local Administration,Phonkhewa Subdistrict, Muang District, Srisaket Province 33000 Tel.072568161   Fax 072568161

 capture-20141213-104745_Fotor

สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยานาวิน
ศูนย์ขอนแก่น

4 (2)

      สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยานาวิน ศูนย์ขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นด้วยความศรัทธาของชุมชนและชาวบ้าน บ้านถนนงาม ตำบลบ้านหัน กิ่งอำเภอโนนศิลา รวมทั้งหมู่บ้านใกล้เคียง โดยการนำของท่านพระครูศีลสารสังวร เจ้าคณะตำบลบ้านหัน และนายวีระศักดิ์ บางปา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านถนนงาม หมู่ที่ 2 และคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์เปิดสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย พีระยานาวิน ขึ้นที่บ้านถนนงาม เพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กที่ยากจนและเด็กที่ด้อยโอกาส รวมทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษา อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสหางานทำ และทำงานได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องวิตกกังวลในเรื่องความปลอดภัยของบุตรหลาน ได้ใช้อาคารศาลาเอนกประสงค์ของวัดอรัญญวาสต่อเติมเป็นห้องเรียนจำนวน 3 ห้องเรียน และห้องน้ำ 4 ห้อง และห้องอาบน้ำ 1 ห้อง อีกทั้งสร้างอาคารเพิ่มเติมอีก 1 หลังสำหรับใช้เป็นห้องโภชนาการสำหรับเด็กจำนวน 1 ห้องและห้องเก็บของอีก จำนวน 1 ห้อง

ในโอกาสต่อมา ท่านศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ประธานกรรมการบริหารพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ ได้มีนโยบายให้คณะทำงานเดินทางไปสำรวจข้อมูลในเบื้องต้นด้านสถานที่และข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณเด็กและชุมชนเพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งได้เห็นความตั้งใจจริงและความสามัคคีของชุมชน ชาวบ้าน ในการที่จะร่วมกันพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการและได้รับการศึกษา

อย่างเต็มที่ต่อมาท่านประธานฯจึงได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและชมสถานที่ด้วยตนเองและพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ เปิดสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยานาวิน ศูนย์ขอนแก่น

สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย พีระยานาวิน ศูนย์ขอนแก่น เปิดทำการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กเมื่อวันที่  31 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548  โดยรองรับเด็กนักเรียนจาก บ้านถนนงาม บ้านหัน บ้านโนนศิลา บ้านหนอไฮ  บ้านหนองแวง บ้านขอนสัก เป็นต้น

—————————————————————————————————–
ทำพิธีเปิด วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548
ประธานพิธีเปิด ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
เปิดทำการครั้งแรกวันที่ 31 พฤษภาคม 2547
มีห้องเรียนจำนวน 2 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 72 คน ชาย 40 คน หญิง 32 คน และครูจำนวน 7 คน

ปัจจุบัน มีห้องเรียนจำนวน 4 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 93 คน ชาย 48  คน หญิง  45 คน และครูจำนวน 6 คน
สรุป จำนวนเด็กที่เข้ารับการเลี้ยงดูตั้งแต่เริ่มเปิดศูนย์ฯ จนถึงปัจจุบันจำนวนทั้งสิ้น 329 คน

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม
10,548,252.00 บาท

(ตั้งแต่เริ่มเปิดทำการ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557)

capture-20141213-104745_Fotor

Pierra Navin Nursery Khonkaen Center

Its inauguration on February 10 ,2005

was presided over by Prof.Dr.Ukrit Mongkolnavin.

It  admitted the pupils for the fitst time on February 10,2005

With 2 classrooms having total pupils of 72 persons,male 40 persons,female 32 persons and 7 teachers.

Presently : There are 4 classrooms with total pupils of 93 persons,male 48  persons,female 45 persons and 6 teachers.

Conclusion : Total number of children admitted to this center since its  opening until present : 329 persons

Construction and Renovation Cost : 10,548,252.00 Baht

(Latest data as of December 31,2014)

Address : 1 Moo 1 Aranyavas Temple,Ban Thanon-ngam,Nonsila Subdistrict,Khonkaen Province  40110  Tel.043281182   Fax 043281319

 capture-20141213-104745_Fotor

สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยานาวิน

ศูนย์ปัตตานี
DSC03799

     โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามคลองหินวิทยา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 เดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2513 โดยระยะแรกเกิดขึ้นจากแนวทางของ นายดอเลาะ อาบูบากา เห็นความสำคัญของเด็กนักเรียนมุสลิมในหมู่บ้านจึงได้บริจาคที่ดินส่วนตัวจำนวน 5 ไร่ และซื้อเพิ่มอีก 5 ไร่ รวมเป็น 10 ไร่ ในภายหลัง

ในระยะแรกเป็นโรงเรียนสอนศาสนา และ มาปรับเปลี่ยนโดยเพิ่มสายสามัญเมื่อปี  2545 ปัจจุบันมีครูจำนวน 21 คน ครูผู้ชาย 15 คน ครูผู้หญิง 6 คน มีนักเรียน  จำนวน 255 คน มีนักเรียนชาย 126 คน นักเรียนหญิง 129 คน โดยมีอาจารย์   มูฮัมมาดฮัสมี อาบูบากา บุตรชายของนายดอเลาะ อาบูบากา เป็นผู้จัดการและเป็นครูใหญ่

สืบเนื่องจากโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามคลองหินวิทยา กับ โรงเรียนปอเนาะในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี รวม 7 แห่งได้ส่งผู้แทนเยาวชนมาเข้าค่ายของพีระยานุเคราะห์มูลนิธิเมื่อ เดือนเมษายน 2547 ครูที่มาจากปอเนาะโดยเฉพาะประธานเครือข่ายฯ ได้เห็นประสิทธิภาพของครูพีระยานาวินมีความทุ่มเทเสียสละทำเพื่อส่วนรวมอย่างจริงจัง–จริงใจ และผู้จัดการโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามคลองหินวิทยามีความต้องการที่จะมีสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยานาวิน

ดังนั้นเมื่อกลับไปปัตตานีแล้วจึง ประชุมกับผู้นำหมู่บ้านว่าควรจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ดำเนินกิจกรรมเช่นเดียวกับพีระยานุเคราะห์มูลนิธิ จึงได้มีหนังสือขอเข้าร่วมเป็นหนึ่งใน

พีระยานาวิน รวมเป็นศูนย์ที่ 10

ทำพิธีเปิด วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

ประธานพิธีเปิด ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
เปิดทำการครั้งแรกวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2548
มีห้องเรียนจำนวน 2 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 72 คน ชาย 35 คน หญิง 37 คน และครูจำนวน 6 คน
ปัจจุบัน มีห้องเรียนจำนวน 6 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 266 คน ชาย 132  คน หญิง  134 คน และครูจำนวน 16 คน
สรุป จำนวนเด็กที่เข้ารับการเลี้ยงดูตั้งแต่เริ่มเปิดศูนย์ฯ จนถึงปัจจุบันจำนวนทั้งสิ้น 913 คน

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม
18,541,390.00 บาท

(ตั้งแต่เริ่มเปิดทำการ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557)

capture-20141213-104745_Fotor

Pierra Navin Nursery Pattani Center

            Its inauguration on February 21 ,2006

           was presided over by Prof.Dr.Ukrit Mongkolnavin.

           It  admitted the pupils for the fitst time on February 9,2000

          With 2 classrooms having total pupils of 72 persons,male 35  persons,female 37 persons and 16 teachers.

Presently : There are 6 classrooms with total pupils of 266 persons,male 132 persons,female 134 persons and 16 teachers.

Conclusion : Total number of children admitted to this center since its opening until present : 913 persons

Construction and Renovation Cost : 18,541,390.00 Baht

(Latest data as of December 31,2014)

Address :50/1 Moo 2 Paklo Subdistrict,Khokpho District,Pattami Province 94180          

                   Tel.073356360  Fax 073356360

 capture-20141213-104745_Fotor

สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยานาวิน

ศูนย์สกลนคร


DSC07972

         แต่เดิมสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยา นาวิน ในความอนุเคราะห์ของพีระยานุเคราะห์มูลนิธิในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ไปช่วยเปิดการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กที่บ้านดงแสนตอ ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ตั่งแต่ พ.ศ.2540–2547 ต่อมา อบต.วัฒนา มีการจัดการบริหารในการเลี้ยงดูเด็กได้เองซึ่งเป็นสิ่งที่ดี ต่อจากนั้น ผอ.ลลิต ทับทิม และ องค์การบริหารสวนตำบลพันนา ผู้ใหญ่บ้านทำหนังสือที่ ศธ.04143 085/31 ลงวันที่ 6 เมษายน 2548 ถึงท่านประธานฯ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน เพื่อขอความเมตตาเปิดศูนย์ ที่บ้านคำตานา ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร และท่านประธานฯ ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมการสร้างอาคารเรียน  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 ท่านประธานฯ เห็นความพร้อมเพรียงและความตั้งใจจริงของผู้นำท้องถิ่นที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษา โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย พร้อมทั้งให้การสนับสนุนโครงการต่างๆในการบริหารจัดการในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก โดยเบื้องต้น ทาง อบต.พันนา ได้สร้างอาคารเรียนให้ศูนย์สกลนครเพื่อใช้เป็นที่เลี้ยงดู และพัฒนาเด็ก จำนวน 1 หลัง

ดังนั้นท่านประธานฯ จึงเห็นสมควรให้ความอนุเคราะห์เปิดสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย พีระยานาวิน อบต.พันนา ซึ่งเป็นศูนย์สกลนครแห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม  2549 เป็นต้นมา ปัจจุบันสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยานาวิน อบต.พันนา เปิดทำการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กอายุระหว่าง 2-6 ปี จำนวน 3 ห้องเรียน มีเด็กทั้งสิ้นจำนวน 103 คน เป็นนักเรียนชาย จำนวน 45 คน และนักเรียนหญิง จำนวน 58 คน
————————————————————————

ทำพิธีเปิด วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2542
ประธานพิธีเปิด ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน
เปิดทำการครั้งแรกวันที่ 15 พฤษภาคม 2549
มีห้องเรียนจำนวน 2 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 55 คน ชาย 30 คน หญิง 25 คน และครูจำนวน 6 คน
ปัจจุบัน มีห้องเรียนจำนวน 3 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 94 คน ชาย 41  คน หญิง  53 คน และครูจำนวน 7 คน
สรุป จำนวนเด็กที่เข้ารับการเลี้ยงดูตั้งแต่เริ่มเปิดศูนย์ฯ จนถึงปัจจุบันจำนวนทั้งสิ้น 347 คน

ค่าก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม
13,946,635.53 บาท

(ตั้งแต่เริ่มเปิดทำการ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557)

capture-20141213-104745_Fotor

Pierra Navin Sakolnakorn  Center

           Its inauguration on November 21 ,2005

           was presided over by Prof.Dr.Ukrit Mongkolnavin.

           It  admitted the pupils for the fitst time on May 15,2006

          With 2 classrooms having total pupils of 55 persons,male 30 persons,female 25 persons and 6 teachers.

Presently : There are 3 classrooms with total pupils of 94 persons,male 41  persons,female 53 persons and 7 teachers.

Conclusion : Total number of children admitted to this center since its  opening until present : 347 persons

Construction and Renovation Cost : 13,946,635.00 Baht

(Latest data as of December 31,2014)

Address : Ban Khamtana,Phanna Subdistrict,Sawangdaendin District, Sakolnakhon Province

                     47240 Tel.042705326  Fax 042705326

 capture-20141213-104745_Fotor

สรุปค่าใช้จ่ายของสถานรับเลี้ยงเด็ก

ปฐมวัยพีระยา  นาวิน
จำนวน 10 ศูนย์  9  จังหวัด

ตั้งแต่เริ่มเปิดทำการ
จนถึงปัจจุบัน วันที่ 31  ธันวาคม 2557

รวมทั้งสิ้น   372,185,327.40  บาท
(สามร้อยเจ็ดสิบสองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบสตางค์)

 

 capture-20141213-104745_Fotor


 

 Hackสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยานาวินศูนย์ต่างๆ (๒)