ผลงานด้านต่างประเทศ

ประมวลภาพงานด้านรัฐสภา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527-2535

 

 001

30 กรกฎาคม 2527 – 4 สิงหาคม 2527

สหพันธรัฐรัสเซีย

เข้าพบนายโตลกูนอฟ ประธานสภาโซเวียตสูงสุด ณ พระราชวังเครมลิน

 

 capture-20141213-104745_Fotor

002

4–8 สิงหาคม 2527

สาธารณรัฐโปแลนด์ เข้าพบประธานรัฐสภา GUCWA ที่ SEJM รัฐสภาแห่งชาติ

 

capture-20141213-104745_Fotor

a7

การประชุมสมัชชาองค์การรัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 7

AIPO SEVENTH GENERAL ASSEMBLY

วันที่ 2-6 ตุลาคม 2527 ที่กรุงเทพฯ

capture-20141213-104745_Fotor

003

พฤศจิกายน 2527

สาธารณรัฐไต้หวัน

 

capture-20141213-104745_Fotor

004

11-12 เมษายน 2528

 เข้าร่วมประชุมองค์การรัฐสภาอาเซียน (AIPO) เพื่อส่งมอบตำแหน่งประธานองค์การรัฐสภาอาเซียน

ให้กับประธานรัฐสภาสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

capture-20141213-104745_Fotor

005

3-7 เมษายน 2528

สาธารณรัฐอินเดีย เข้าพบประธานาธิบดีอินเดียและนายกรัฐมนตรี

capture-20141213-104745_Fotor

006

30 กรกฎาคม 2528 – 8 สิงหาคม 2528

สาธารณรัฐประชาชนจีน

เข้าพบ ฯพณฯเติ้งเสี่ยวผิง ผู้นำสูงสุดฯ, ฯพณฯจ้าวจื่อหยาง นายกรัฐมนตรีฯและนายเผิงเจิน ประธานสภาฯ

capture-20141213-104745_Fotor

007

25-29 สิงหาคม 2528

สาธารณรัฐเกาหลี เข้าพบนายกรัฐมนตรี Lho Shin Yong

และได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของสาธารณรัฐเกาหลี

capture-20141213-104745_Fotor

008

4-20 พฤศจิกายน 2528

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าพบ Dr.Phillip Jenninger ประธานรัฐสภา

Dr.Karl Carstens อดีตประธานาธิบดีเยอรมัน รวมถึงเข้าชมห้องประชุมใหญ่ของรัฐสภาเยอรมัน

capture-20141213-104745_Fotor

009

4-20 พฤศจิกายน 2528

รัฐอิสราเอล เข้าเยี่ยม Chaim Herzog ประธานาธิบดี ณ ทำเนียบในกรุงเจรูซาเล็ม

capture-20141213-104745_Fotor

010

4-20 พฤศจิกายน 2528

สาธารณรัฐอิตาลี เข้าพบ Nielder Jotti ประธานรัฐสภาแห่งอิตาลี

capture-20141213-104745_Fotor

011

7 พฤศจิกายน 2528

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

capture-20141213-104745_Fotor

adminผลงานด้านต่างประเทศ