ด้านวิชาชีพ

สิ่งที่ผมเน้นมากคือ เรื่องจริยธรรมและคุณธรรม

ของทนายความ เพราะเห็นว่าเป็นวิชาชีพที่ล่อแหลม

ต่อการที่จะเป็นคนดี หรือว่าเป็นภัยต่อสังคม

เป็นอย่างมาก แม้ว่าจะมีทนายความกว่า 2 หมื่นคน

ในการทำงานย่อมมีการแข่งขัน ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติ

ธรรมดา แต่ขอให้ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ บริสุทธิ์

และยุติธรรมต่ออาชีพทนายความ ต่อตัวเอง

และต่อสังคม ถ้าทำได้เช่นนีั้ วิชาชีพทนายความก็จะ

เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดี อันจะเป็นหลักประกันเสรีภาพ

และความยุติธรรมแก่ประชาชนทั่วไป

จุลสารสภาทนายความ, ปีที่ 3, 7 กค.2531-สค.2531, หน้า 1, 12, 13

capture-20141213-104745_Fotor

The thing that I most emphasize is ethics and morals of lawyers as I deem it the career in a vulnerable position to being good people or being peril to the society. Although there are more than twenty thousand lawyers, in work there is inevitably competition as in the normal course. However, please do your work with fairness, transparency and honesty to the career as a lawyer, to your own selves and to the society. If you can undertake like this, the lawyer career will be admirable and lead to the security of liberty and justice for people.

Journal of the Lawyers Council of Thailand, Year 3,
7 July 1988 – August 1988, Page 1, 12, 13

capture-20141213-104745_Fotor


 

Hackด้านวิชาชีพ