ตำรากฎหมายและหนังสือ

 • NEW ⇓

บันทึกภาพประวัติศาสตร์ความทรงจำในการเยือนประเทศต่างๆ

ตามคำเชิญอย่างเป็นทางการระหว่างดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

๒๕๒๘

 • คำสอน และ ข้อคิด ของ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน  

        โดย ฐิติพัฒน์ ชยาพัฒน์ 


 • ๙ มงคลแห่งชีวิต ในแผ่นดินรัชกาลที่ ๙ – ๘๔ ปี อุกฤษ มงคลนาวิน

 • หลากหลายแนวคิด อุกฤษ มงคลนาวิน เล่ม ๔ กำเนิดสำนักกฎหมาย ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน

 

 • หลากหลายแนวคิด อุกฤษ มงคลนาวิน เล่ม ๓ กำเนิดคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 • ปัญหาบ้านเมือง โดย คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ(คอ.นธ)
 • WEBSITE : WWW.NRLCTHAILAND.ORG

 • หลากหลายแนวคิด อุกฤษ มงคลนาวิน เล่ม ๒ บทบาทของนักนิติศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ


 • หลากหลายแนวคิด อุกฤษ มงคลนาวิน เล่ม ๑ สิทธิและสถานภาพทางกฎหมายของสตรีไทย


 • มงคลนาวิน นามสกุลพระราชทานครบหนึ่งร้อยปี ๑๔ ธันวาคม พุทธศักราช  ๒๔๕๗-๒๕๕๗
 • สมุดบันทึก นายเรือตรี มงคล มงคลนาวิน ๕ ก.พ.๒๔๕๗

                        

หนังสือที่จัดทำขี้นเพื่อระลึกถึง นามสกุล “มงคลนาวิน” ซึ่งเป็นนามสกุลพระราชทานใน

รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงลงทะเบียนนามสกุล

ด้วยพระองค์เองปรากฏอยู่ใน “ทะเบียนนามสกุลที่เราได้ให้ไป”  หน้า ๑๑๐-๑๑๑ ซึ่งได้

พระราชทาน ณ เรือพระที่นั่ง “มหาจักรี” ,ประวัติ นาวาโท พระมงคล นาวาวุธ(มงคล มงคลนาวิน)

ผู้รับพระราชทานนามสกุลและบันทึกจากใจของผู้สืบสกุลมงคลนาวิน อีกทั้งสมุดบันทึก ๒ เล่ม

ลายมือนาวาโทพระมงคลนาวาวุธ(มงคล มงคลนาวิน) จัดพิมพ์เพื่อเพิ่มพูนเกียรติภูมิของต้นสกุล

“มงคลนาวิน”  ให้ปรากฏสืบไป


 •  พิพิธภัณฑ์สักทอง

                           IMG

พิพิธภัณฑ์สักทอง ที่สร้างขึ้นตามนโยบายและวัตถุประสงค์สำคัญ ได้แก่

เพื้่อการอนุรักษ์ เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ เพื่อการศึกษาเรื่องของพระพุทธศาสนา

และเพื่อการศึกษาคุณธรรมของคนไทย เป็นหนังสือรวบรวมผลงานทางด้านพระพุทธศาสนา

และด้านสาธารณะกุศล อีกทั้งรวบรวมประวัติโดยสังเขปของพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

จำนาน 19 พระองค์และพระอริยสงฆ์ไทยจำนวน 18 รูป


 •  วารสารกฎหมาย

                       วารสารกฎหมาย

 วารสารกฎหมาย ฉบับพิเศษ

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

              รวมบทความทางวิชาการของคณาจารย์และนิสิตเก่าฯ

เนื่องในโอกาสฉัฏฐวัฏมงคล อายุ 72 ปี


 • 72 ปี

                       72 ปี

72 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน

ในวาระอายุครบ 6 รอบ ได้นำบทความ

“พระอัจฉริยะภาพทางกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

ลงพิมพ์เผยแพร่ พร้อมทั้งประวัติ งานด้านศาสนา งานการกุศล

ครอบครัว งานหนังสือ งานอดิเรก ฯลฯ


 • 60 ทัศ : 60 ทัศน์

60 ทัศน์

รวบรวมทัศนสั้นๆที่ได้เคยตีพิมพ์ทั้งในหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร

ในด้านต่างๆ รวม 60 ทัศน์ เช่น กรรมสิทธิ์ การศึกษากฎหมาย กิจวัตรประจำวัน

ครอบครัว บุคลิกภาพ ฯลฯ เป็นต้น


 • UKRIT MONGKOLNAVIN Law Office

            June 1987

 • UKRIT MONGKOLNAVIN Law Office
  June 1995

 สำนักกฎหมาย         IMG_0001

           ประวัติการก่อตั้งสำนักกฎหมาย โครงสร้าง วัตถุประสงค์

           ประวัติผู้ก่อตั้งสำนัก, ทนายความและที่ปรึกษา

            รายชื่อลูกความของสำนักกฎหมาย ฯลฯ


 • สวรรค์บนดิน – ถิ่นไทย (Thailand – Paradise on Earth)

Untitled


 

 • ภารกิจเพื่อชาติ

                   IMG_0006

        อัตชีวประวัติ ฉลองครบรอบ 20 ปี

         สำนักกฎหมาย ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน

        รวบรวมภาพและบทบาทการทำงาน

        รวมถึงเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ฯลฯ


 • รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช2534

                                  รัฐธรรมนูญ34


 • ประวัติศาสตร์กฎหมายสากล

                                           IMG_0002

มีวัตถุประสงค์ให้นิสิตได้รู้ถึงความเป็นมาของกฎหมายต่างประเทศ โดยการจัดแบ่งกฎหมาย

ออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ อีกทั้งได้รับความรู้เพิ่มเติมในประวัติศาสตร์กฎหมายของประเทศที่มีความ

สำคัญในเอเชียและประเทศเพื่อนบ้าน


 •  หนังสือปัญหากฎหมายสำหรับประชาชน
 • หนังสือปัญหากฎหมายสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการร้องทุกข์

 

 •  คู่มือกฎหมายแรงงาน โดย ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน

อธิบายตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามความ

ในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนั้นเป็นหลัก เพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างมีความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่

ของตนตามกฎหมายแรงงาน เพื่อสร้างสรรค์ความสัมพันธ์อันกลมเกลียวระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

อธิบายกฎหมายในรูปคำถามคำตอบโดยยึดถือแนวคำอธิบายแนวเดียวกับกับหนังสือปัญหากฎหมาย

สำหรับประชาชน  “ความสงบเรียบร้อยแ่ละความเป็นธรรมในสังคม มีค่าเหนือกว่าเสรีภาพที่ปราศจาก

ความเป็นธรรม”


 •  สารานุกรมกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

IMG_0003-1

เป็นส่วนหนึ่งของการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและวงการนิติศาสตร์ไทย

จึงจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมเผยแพร่ หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั้งที่เป็น

ของไทยและของต่างประเทศ ให้สมบูรณ์ทั้งเนื้อหาสาระที่เป็นทฤษฎีและ

ทางปฏิบัติ


 • กฎหมายที่ประชาชนควรรู้

                         กฎหมายที่ประชาชนควรรู้

รวบรวมขอบเขตการศึกษากฎหมายอย่างกว้างขวางครอบคลุมหลักสูตรการศึกษา

ในวงการนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ควรรู้ รวมทั้งเพิ่มความละเอียดลึกซึ้งในการเขียนกฎหมายขึ้น

ให้ถึงขั้นที่จะนำความรู้ไปให้คำแนะนำแก่ประชาชนทั่วไปหรือแก่บุคคลในครอบครัว


 •  ตึก สก.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  สภากาชาดไทย

               ตึก สก.

               ประมวลภาพและรายละเอียดในการสร้าง

               ประวัติสังเขป รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฯลฯ


 • นาวินคอร์ท

                  นาวินคอร์ท

                        โครงการ บ้าน ใจกลางกรุงเทพฯ

                         เพื่อความสุขของทุกครอบครัว

               ท่ามกลางความอบอุ่น บรรยากาศสบาย ส่วนตัว


 •  Design as Desire

                       IMG_0004.jpg-5

รวบรวมผลงานทางด้านสถาปัตยกรรม ที่ได้ร่วมสร้างสรรค์และตกแต่ง

ดังเช่นบ้านร่วมฤดีย์(ปัจจุบันชื่อ บ้านฤดีรมย์) อาคารที่อยู่อาศัย

บ้านพักตากอากาศ อาคารสัำนักงานกฎหมายมงคลนาวิน สนามกอล์ฟ

อุโบสถ ฯลฯ


 capture-20141213-104745_Fotor


Hackตำรากฎหมายและหนังสือ