ประวัติโดยย่อ

ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ  มงคลนาวิน

 

ประวัติการศึกษา

– ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ  มงคลนาวิน เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๔๗๖

– พ.ศ.๒๕๐๑ และ พ.ศ.๒๕๐๒ ตามลำดับ  สำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตและสังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และต่อมาได้ไปศึกษาต่อ  ณ มหาวิทยาลัยปารีสประเทศฝรั่งเศส

– พ.ศ.๒๔๙๘- พ.ศ.๒๕๐๑  ระหว่างที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเลือกเป็นผู้แทนนักศึกษา ปีที่ ๑ ปีที่ ๒ รองประธานกรรมการสมาคมบริการนักศึกษานานาชาติคนที่ ๑ ได้รับเลือกเป็นหัวหน้านักศึกษาคณะนิติศาสตร์  ปี ๒๕๐๑ และได้รับเลือกเป็นประธานบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๐๑

– พ.ศ.๒๕๐๙  สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกทางกฎหมาย(Docteur en Droit)จากมหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส

อนึ่ง ระหว่างศึกษาในประเทศฝรั่งเศสได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศสในพระบรมราชูปถัมภ์จนสำเร็จการศึกษา

 

 ครอบครัว

– มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกอบพิธีสมรสพระราชทานแก่ ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน กับ ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน (บุณยประสพ)

– ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน (บช.บ(เกียรตินิยม) (จุฬา)  MBA จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นนางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

– ดร.อุกฤษ – ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน มีบุตรชายบุญธรรมสองคน คือ ดร.พืชภพ มงคลนาวิน และ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน ซึ่งทั้งสองคนเป็นบุตรของน้องสาว คือคุณอุษา มงคลนาวิน กับ คุณอุเทน โทณะวณิก

 

ผลงานด้านต่าง ๆ

 

ด้านการศึกษา

– พ.ศ.๒๕๑๕  ได้เป็นผู้ริเริ่มและเป็นกำลังสำคัญในการยกฐานะแผนกวิชานิติศาสตร์ในคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขึ้นเป็นคณะนิติศาสตร์

– พ.ศ.๒๕๑๕ – พ.ศ.๒๕๒๑ ได้เป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– นอกจากเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์และคณบดีคณะนิติศาสตร์อยู่นานถึง  ๖ ปีแล้ว ยังเป็นอาจารย์พิเศษ ทางกฎหมาย บรรยายในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อาทิ

– คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

– โรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิทยาลัยการทัพบกและวิทยาลัยการทัพเรือ

– สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ทั้งเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในวงการศึกษาระดับสูงอีกมาก อาทิ

– กรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย

– กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์

– กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ได้มีผลงานทางวิชาการที่สำคัญทั้งที่เป็นตำราและบทความหลักจำนวนมาก

 

ด้านวิชาชีพ

– ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๓ ได้ก่อตั้ง สำนักกฎหมาย ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ซึ่งเป็นสำนักกฎหมายที่มีชื่อเสียงชั้นนำของประเทศสำนักงานหนึ่ง ก่อนที่จะมีสำนักงานของชาวต่างชาติมาเปิดดำเนินการทางกฎหมายจำนวนมาก ในปัจจุบัน

 

ด้านการเมือง

– พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชุดที่ ๑

– พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ชุดที่ ๒

– พ.ศ. ๒๕๑๙-พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินแและรองประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน คนที่ ๑

– พ.ศ. ๒๕๒๐- พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

– เป็นประธานกรรมาธิการและกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการต่างๆหลายคณะ รวมทั้ง กรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญและรักษาการประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินในฐานะประธานรัฐสภาหลายครั้ง
ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖-พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นสมาชิกวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาคนที่ ๑

– พ.ศ. ๒๕๒๗-พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับเลือกและโปรดเกล้าฯให้เป็นประธานวุฒิสภาและประธานรัฐสภา

– พ.ศ. ๒๕๓๔-พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับเลือกและโปรดเกล้าฯให้เป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานวุฒิสภาและประธานรัฐสภา

– พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ กราบบังคมทูลลาออกจากตำแหน่ง

 

ด้านบริหารราชการแผ่นดิน

– พ.ศ.๒๕๑๗-พ.ศ.๒๕๑๘ เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

– พ.ศ.๒๕๑๘ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.) สมัยศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการ ป.ป.ป. โดยมี พล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สิทธิสุนทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการ  และเลขานุการ ป.ป.ป.

– กุมภาพันธ์-กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นประธานกรรมการอิสระเพื่ออำนวยความยุติธรรมและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอยส.)

– กันยายน พ.ศ.๒๕๕๕ – ปัจจุบัน เป็นประธานกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ)

– พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๘ ประธานกรรมการมูลนิธิถนนแห่งสันติภาพ

 

ด้านต่างประเทศ

– ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม-๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๐ และ ๖-๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๐ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพรัฐสภาไทยไปประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ ๑๒ ของสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชีย(A.P.U)ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นและเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐเกาหลี เป็นทางการ

– พ.ศ.๒๕๑๙-พ.ศ.๒๕๒๐  เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพรัฐสภาไทยไปร่วมประชุมสหภาพรัฐสภาสากล (I.P.U.)ที่กรุงแคนเบอรา ประเทศออสเตรเลีย ได้รับเชิญจากรัฐบาลฝรั่งเศส ไปดูงานการศึกษาด้านมหาวิทยาลัย ๒ ครั้ง

– สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๗ ได้รับเชิญไปเยือนสหภาพโซเวียตและประเทศโปแลนด์เป็นทางการ

– ระหว่างวันที่ ๒-๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๗ เป็นประธานองค์การรัฐสภาอาเซียนและเป็นประธานในการประชุมสมัชชาองค์การรัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๗ ที่กรุงเทพมหานคร

– ระหว่างวันที่ ๓-๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๘ ได้รับเชิญไปเยือนประเทศอินเดียเป็นทางการ

– ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๘ ได้รับเชิญไปเยือนประเทศอินโดนีเซียเป็นทางการ

– ระหว่างวันที่ ๒๕กรกฎาคม -๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๘ ได้รับเชิญไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นทางการ

– ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๘ ได้รับเชิญไปเยือนสาธารณรัฐเกาหลีเป็นทางการ

– ระหว่างวันที่ ๔-๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๘ ได้รับเชิญไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประเทศอิสราเอลและสาธารณรัฐอิตาลีเป็นทางการ

– ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน-๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๐ ได้รับเชิญไปเยือนสาธารณรัฐอาหรับ อิยิปต์ ประเทศ ยูโกสลาเวียและประเทศเบลเยียม เป็นทางการ

– ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๐ ได้รับเชิญไปเยือนประเทศฮังการีและประเทศโรมาเนีย  เป็นทางการ

– ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๐ เป็นประธานในการประชุมสหภาพรัฐสภาสากล ครั้งที่ ๗๘  ที่กรุงเทพมหานคร

– ระหว่างวันที่ ๒๑-๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๐ ได้รับเชิญไปเยือนประเทศออสเตรเลียเป็นทางการ

– ระหว่างวันที่ ๖-๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๑ ได้รับเชิญไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เป็นทางการ

– ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๑ ได้รับเชิญไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นทางการ (ครั้งที่๒)

 

ด้านสังคมสงเคราะห์

– พ.ศ.๒๕๒๗-ปัจจุบัน เป็นกรรมการสภากาชาดไทย

– เป็นประธานกรรมการมูลนิธิ “ตึก สก.” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

– เป็นประธานดำเนินการก่อสร้าง “ตึก สก.” โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

– ประธานกรรมการพีระยานุเคราะห์มูลนิธิในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี

– รองประธานกรรมการมูลนิธิ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

– กรรมการมูลนิธิ สวนหลวง ร.๙ (กรรมการก่อตั้ง)

– ประธานกรรมการมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ-ท่านผู้หญิงมณฑินี  มงคลนาวิน

– ประธานกรรมการก่อตั้งและดำเนินการ “พิพิธภัณฑ์สักทอง” วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

– ประธานกรรมการก่อตั้งและดำเนินการ “พิพิธภัณฑ์มงคลนาวิน” วัดถ้ำสิงโตทอง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

 

เกียรติคุณที่ได้รับทางวิชาการ

– พ.ศ. ๒๕๒๒ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็น ศาสตราจารย์พิเศษของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– พ.ศ. ๒๕๓๐ และ พ.ศ. ๒๕๓๒ ตามลำดับ รับพระราชทานนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– พ.ศ. ๒๕๓๑ รับพระราชทานปริญญาบัตร (กิตติมศักดิ์) จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

– พ.ศ. ๒๕๓๒ วุฒิบัตรกิตติมศักดิ์และเข็มแสนยาธิปัตย์จากวิทยาลัยการทัพบก

– พ.ศ. ๒๕๓๔ เข็มจิตวิทยาความมั่นคงกิตติมศักดิ์จากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

– พ.ศ. ๒๕๓๕ รับพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มนภาธิปัตย์กิตติมศักดิ์จากวิทยาลัยการทัพบกและสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

     ในประเทศ :

      – ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ต.จ.ว.) พ.ศ.๒๕๒๗

ตติยจุลจอมเกล้ววิเศษ

      – มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) พ.ศ.๒๕๒๗  มหา(ช้างเผือก)

      – มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)  พ.ศ.๒๕๒๘                   มหา(วชิรมงกุฏ)

     – ทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.) พ.ศ.๒๕๓๐

ทุติยจุลจอมเกล้า

      – ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.)  พ.ศ.๒๕๓๒   ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

      – เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๓ พ.ศ.๒๕๓๔           เหรียญรัตนาภรณ์ชันที่ 3

     – ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๐

ปฐมดิเรกคุณาภรณ์

      – เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑      เหรียญกาชาดสมณาคุณชันที่1

      – เหรียญกาชาดสดุดี ชั้นที่๑  พ.ศ.๒๕๕๔               เหรียญกาชาด_สดุดี_ชั้นที่_1

     ต่างประเทศ :

       – อิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดจากสาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. ๒๕๒๘     south-korea004

       – อิสริยาภรณ์เลยีออง ดอนเนอร์ ชั้นคอมมานเดอร์จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส   พ.ศ. ๒๕๒๙ Chevalier_légion_d'honneur_2

capture-20141213-104745_Fotor 

IMG_5

 Brief history

             Prof. Dr. Ukrit Mongkolnavin

 

Eduation

 • Dr. Ukrit Mongkolnavin was born on 10th March 1933.
 • In 1958 and 1959 respectively, Prof. Dr. Ukrit Mongkolnavin obtained his Bachelor of Law and Bachelor of Social Administration from Thammasat University. Subsequently, he enrolled on his study at Paris University, France.
 • 1955-1958, during his study at Thammasat University, he was elected as representative of 1st year students and representative of 2nd year students, 1st deputy chairman of the international students counseling committee and as the chief of law students in 1958. In addition, he was elected as the chief of graduates of Thammasat University in the academic year 1958.
 • In 1966, he obtained his doctorate (Docteur en Droit) from the Faculty of Law, Paris University, France.

During his enrolment in study in France, he was elected as chairman of the Thai Students Association in France under the Royal Patronage of HM the King.

 

Family

 • In March 1974, HM the King kindly presided over the marriage ceremony of Prof. Dr. Ukrit Mongkolnavin and Thanpuying Montinee Mongkolnavin (maiden name: Boonyaprasop).
 • Thanpuying Montinee Mongkolnavin (Bachelor of Accountancy (Honored) (Chulalongkorn University), MBA from Indiana University, USA, former Assistant Prof. in the Faculty of Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University, who presently is appointed by HM the Queen as a lady-in-waiting.
 • Ukrit and Thanpuying Montinee Mongkolnavin have two adopted sons, namely Dr. Puchpop Mongkolnavin and Dr. Rathachat Mongkolnavin, both are the sons of Dr. Ukrit Mongkolnavin’s younger sister ‘Khun Usa Mongkolnavin’ and Khun Uthen Thonavanik.

 

His Activities

 

Educational Activities

 • In 1972, Prof. Dr. Ukrit Mongkolnavin is the initiator and the core in upgrading of the Law Department of the Faculty of Political Science, Chulalongkorn University to be the Faculty of Law.
 • 1972 – 1978 Prof. Dr. Ukrit Mongkolnavin acted as the Dean of the Faculty of Law, Chulalongkorn University.
 • Apart from acting as a fulltime lecturer and the Dean of the Faculty of Law, Chulalongkorn University for 6 years, Prof. Dr. Ukrit Mongkolnavin was also a guest lecturer of various universities, such as
 • the Faculty of Law, Ramkhamhaeng University;
 • the Police Cadet School, Royal Thai Army War College, and Royal Thai Naval War College;
 • the Advanced Air Education Institute, the National Defence College;
 • Moreover, he previously acted as a significant member of several university committees such as
 • a member of civil service commission of a university;
 • a member of the National Research Council in the field of law;
 • a specialist member of Chulalongkorn University Council and of Sukhothaithammathirat Open University; etc.
 • Dr. Ukrit Mongkolnavin wrote many significant textbooks and editorials.

 

Occupational Activities

 • On 5th December 1970, Prof. Dr. Ukrit Mongkolnavin founded Ukrit Mongkolnavin Law Office, one of the most famous law offices in the Country, before many foreign law offices are opened to render services at the present time.

 

Political Activities

 • In 1972, Prof. Dr. Ukrit Mongkolnavin was a Member of the 1st National Legislative Assembly;
 • In 1973, a Member of the National Assembly and the 2nd National Legislative Assembly;
 • 1976-1977, a Member and the First Vice President of the National Reform Assembly;
 • 1977-1978, a Member of the National Legislative Assembly;
 • He acted as the President and a Member of many committees including a member of the Constitution Drafting Committee and acting for the President of the National Reform Assembly in the role of the President of the Parliament for many times;
 • Between April 1983 and 1984, he was elected as a member of the Senate cum the First Vice President of the Senate;
 • 1984-1989, he was elected and appointed by HM the King as the President of the Senate;
 • 1991-1992 he was elected and appointed by HM the King as the President of the National Legislative Assembly, the President of the Senate and the President of the Parliament respectively;
 • In May 1992, he notified his resignation to HM the King.

 

Governance Activities

 • 1974-1975, Prof. Dr. Ukrit Mongkolnavin was a counselor of the then Prime Minister.
 • In 1975, he was a member cum Deputy Secretary-General of the National Anti-Corruption Commission at the time of Prime Minister Prof. Dr. Sanya Thammasak. Dr. Ukrit Mongkolnavin was subsequently the President of the National Anti-Corruption Commission by Pol. Maj. Gen. Athasit Siddhisoonthorn, the Minister of Interior, acting as a member cum the Secretary General.
 • February – September 2006, he acted as the President of the Independent Committee on Justice Encouragement in the 3 Southern Border Provinces.
 • September 2012 – present, he acts as the President of the Independent National Rule of Law Commission (NRLC).

 

Foreign Affairs Activities

 • Between 30th January and 5th February 1977, and between 6th and 9th February  1977, Prof. Dr. Ukrit Mongkolnavin led the Thai Parliamentary Delegations to the 12th Asian Parliamentary Union Conference in Tokyo, Japan, and led Thai Parliamentary Delegations on the official visit to Korea;
 • 1976 – 1977, He led the Thai Parliamentary Delegations to I.P.U. Conference in Canberra, Australia;
 • He was invited to make study trips to universities in France for 2 times;
 • In August 1984 he was invited to make official visits to USSR and Poland;
 • Between 2nd and 6th October 1984, he acted as the President of ASEAN Parliament Organization and the President of the 7th ASEAN Parliament Organization’s Assembly held in Bangkok;
 • Between 3rd and 7th April 1985, he was invited to pay the official visit to India;
 • Between 10th and 12th April 1985, he was invited to pay the official visit to Indonesia;
 • Between 25th July and 8th August 1985, he was invited to pay the official visit to the People’s Republic of China;
 • Between 25th and 29th August 1985, he was invited to pay the official visit to the  Republic of Korea;
 • Between 4th and 20th November 1985, he was invited to pay the official visit to the Republic of France, the Federal Republic of Germany, the State of Israel and the Republic of Italy;
 • Between 27th June and 11th July 1987, he was invited to pay the official visit to the Arab Republic of Egypt, Yugoslavia and Belgium;
 • Between 13th and 23rd August 1987, he was invited to pay the official visit to Hungary and Romania;
 • Between 12th and 18th October 1987, he acted as the Present of the 78th International Parliamentary Union Assembly held in Bangkok;
 • Between 21st and 30th November 1987, he was invited to pay the official visit to Australia;
 • Between 6th and 12th September 1988, he was invited to pay the official visit to the People’s Democratic Republic of Korea; and
 • Between 12th and 20th September 1988, he was invited to pay the official visit to the People’s Republic of China (the 2nd time).

 

Social Development Activities

 

 • 1984 – present, he acts as a Member of the Board of Trustees, the Thai Red Cross Society;
 • The President of the Board of Trustees, Queen Sirikit OP Building (King Chulalongkorn Memorial Hospital) Foundation, under the Royal Patronage;
 • The Chairman of the Fund-Raising Committee for the Construction of Queen Sirikit OP Building, King Chulalongkorn Memorial Hospital, under the Royal Patronage;
 • The President of the Executive Committee of Pierra Maternity and Child Welfare Foundation, under the Royal Patronage of Her Royal Highness the Princess Mother;
 • The Vice President of the Board of Trustees, Queen’s Park Foundation;
 • A member of the Board of Trustees (the founder committee), HM the King (King Rama IX) Park;
 • The President of the Executive Committee of Prof. Dr. Ukrit – Thanpuying Montinee Mongkolnavin Foundation.

 

Academic Honors

 

 • In 1973, he was appointed by HM the King as appointed honorary professor of the Faculty of Law, Chulalongkorn University;
 • In 1987 and 1989 respectively, he was conferred the honorary doctorate of law by Ramkhamhaeng University and Chulalongkorn University;
 • In 1988, he was conferred the honorary degree from the National Defence College;
 • In 1989, he was conferred the honorary certificate and pin by the Royal Thai Army War College;
 • In 1991, he was conferred the honorary pin by the Applied Psychology Institute, the Thai National Defense Institute; and
 • In 1992, he was conferred the honorary certificate and pin by the Royal Thai Army War College and the Advanced Air Education Institute.

 

Orders and Decorations

 

National:

– Grand Companion (Third Class, lower grade) of the Most Illustrious order of Chula Chom Klao;

   in 1984

ตติยจุลจอมเกล้ววิเศษ

-The Knight Grand Cordon (Special Class) of the Most Exalted Order of  the White Elephant;  in 1984       มหา(ช้างเผือก)

-The Knight Grand Cordon of the Most Noble Order of the Crown of  Thailand;  in 1985             มหา(วชิรมงกุฏ)
-Knight Commander (Second Class,lower grade) of the Most Illustrious Order of Chula Chom Klao.

  in 1987

ทุติยจุลจอมเกล้า

-The Knight Grand Commander (Second Class, higher grade) of the  most Illustrious, Order of the Chula Chom Klao; in 1989                ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

-The Royal Cypher Medal (Third Class);  in 1991

เหรียญรัตนาภรณ์ชันที่ 3

 

– The Royal Reward Meda (First Class) “Pathom Direk Khunabhorn”; in 1997

ปฐมดิเรกคุณาภรณ์

-The Red Cross Reward Medal (First Class)                                                           เหรียญกาชาดสมณาคุณชันที่1

-The Red Cross Complimentary Remark Medal (First Class). in 2001                              เหรียญกาชาด_สดุดี_ชั้นที่_1

International:

-The Order of Diplomatic Service Grand Gwangwha Medal from the Republic of Korea; in 1985  south-korea004

-Commander of the Legion of Honour from the Republic of France. in 1986 Chevalier_légion_d'honneur_2

capture-20141213-104745_Fotor


adminประวัติโดยย่อ