๘๔ ปี อุกฤษ มงคลนาวิน

๑. การเสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งชัยมังคลาภิเษก ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๕ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐

capture-20141213-104745_Fotor

๒. พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๑

capture-20141213-104745_Fotor

๓. ทำหน้าที่รับพระปรมาภิไธย

capture-20141213-104745_Fotor

๔. งานพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่พระราชอาคันตุกะอย่างเป็นทางการ (State Banquet) และการถวายเลี้ยงพระกระยาหารตอบ (Return Banquet) ที่ฝ่ายราชอาคันตุกะ จะขอพระราชทานถวายพระกระยาหารค่ำเป็นการตอบแทนในคืนถัดไปจาก State Banquet

capture-20141213-104745_Fotor

๕. เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า

capture-20141213-104745_Fotor

๖. เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

capture-20141213-104745_Fotor

๗. ตึก สก. เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

capture-20141213-104745_Fotor

๘. วัดถ้ำสิงโตทอง จังหวัดราชบุรี

capture-20141213-104745_Fotor

๙. พิธีพระราชทานน้ำสังข์สมรส

capture-20141213-104745_Fotor

Hack๘๔ ปี อุกฤษ มงคลนาวิน