ภารกิจเพื่อชาติร่วมกันของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และ ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๒๗

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐

 

capture-20141213-104745_Fotor

พิธีรัชมังคลาภิเษก วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๑

 

capture-20141213-104745_Fotor

เข้าเฝ้าฯ ถวายชื่อนายกรัฐมนตรีเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย

 

capture-20141213-104745_Fotor

งานพระราชทานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่พระราชอาคันตุกะอย่างเป็นทางการ (STATE BANQUET)

 

capture-20141213-104745_Fotor

ดุษฎีบัณฑิต  เป็นศักดิ์ศรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 

capture-20141213-104745_Fotor

ตึก สก. ขอบังคมบรมราชินี

capture-20141213-104745_Fotor

เสด็จพระราชดำเนิน ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

capture-20141213-104745_Fotor

                         เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเททองรูปหล่อเหมือนหลวงปู่โต๊ะเป็นโลหะเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๕ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

capture-20141213-104745_Fotor

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน ณ วัดถำ้สิงโตทอง
จังหวัดราชบุรี ทรงยกฉัตร ตัดลูกนิมิต บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเศียรพระพุทธสิริกิตติพิพัฒน์ และทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษก
พระสมเด็จพระนางพญา สก. เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๕
Su Chitภารกิจเพื่อชาติร่วมกันของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และ ศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๒๗